Thaùnh Ñòa
chôø ñôïi ÑTC vieáng thaêm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh Ñòa chôø ñôïi ÑTC vieáng thaêm.

Tel Aviv - 22.06.99 - Trong baøi phoûng vaán daønh cho Ñaøi Vatican thöù Hai 21.06.99 vaø ñöôïc nhaät baùo baùo Coâng Giaùo YÙ "Töông Lai", soá ra ngaøy 22.06.99 ñaêng laïi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro Sambi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Do Thaùi, tuyeân boá raèng: ÑTC vaãn luoân ñöôïc chôø ñôïi vôùi nhieàu nhaãn naïi, khoâng nhöõng nôi caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo khaùc nhau taïi Thaùnh Ñòa: Latinh, Melkite, Maronite, Siriana, Armenia vaø Caldea, nhöng coøn caû nôi caùc tín höõu Kitoâ khaùc nöõa thuoäc caùc Giaùo Hoäi khoâng Coâng Giaùo, nhö Chính Thoáng vaø Tin Laønh. Ñöùc Söù Thaàn noùi theâm: Caû daân toäc Palestine cuõng nhö daân toäc Do Thaùi cuõng chôø ñôïi ÑTC.

Veà nhöõng lôïi duïng chuyeán vieáng thaêm cho muïc ñích chính trò veà phe naøy, phe khaùc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sanbi coâng nhaän coù theå coù nhöõng lôïi duïng naøy. Nhöng Ngaøi giaûi thích theâm nhö sau: Neáu ÑTC ñeán vaøo thôøi gian hoøa bình ñaõ ñöôïc taùi laäp, thì cuoäc haønh höông cuûa ngaøi seõ coù tính caùch toân giaùo maïnh hôn. Ñöùc Söù Thaàn noùi theâm: Nhöng duø trong tình hình khoù khaên, ÑTC vaãn ñuû khoân ngoan vaø kheùo leùo ñeå cuoäc haønh höông vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi khoâng theå giaûi thích moät caùch thieân leäch, nhaèm tìm lôïi ích cho phe mình, gaây haïi cho phe kia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page