Ba chuyeán vieáng thaêm
taïi mieàn Trung-Ñoâng Chaâu AÂu
ñang chôø ñôïi ÑTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ba chuyeán vieáng thaêm taïi mieàn Trung-Ñoâng Chaâu AÂu ñang chôø ñôïi ÑTC.

Vatican - 16.04.99 - Ba chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Rumani, Ba Lan vaø Slovenia, ñaõ ñöôïc chính thöùc loan baùo, ñang chôø ñôïi ÑTC trong nhöõng thaùng tôùi ñaây.

Tröôùc heát, chuyeán vieáng thaêm Rumani seõ ñöôïc thöïc hieän vaøo nhöõng ngaøy töø moàng 7 ñeán 9 thaùng 5/1999 tôùi ñaây. Rumani laø quoác gia coù ña soá daân cö theo Giaùo Hoäi Chính Thoáng (hôn 80%) ñaõ cuøng vôùi Chính Phuû vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm. Tuy chuyeán vieáng thaêm coù tính caùch ñaïi keát vaø chæ giôùi haïn taïi thuû ñoâ Bucarest maø thoâi, nhöng mang nhieàu yù nghóa vaø höùa heïn trong töông lai cho vieäc hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, trong luùc böôùc sang Ngaøn Naêm thöù ba. ÑTC ñaõ noùi nhieàu laàn: Vaøo Ngaøn Naêm thöù ba, neáu chuùng ta chöa ñi ñeán hieäp nhaát vaø hieäp thoâng hoaøn toaøn, thì ít ra chuùng ta ñöøng chia reõ theâm nöõa.

Moät thaùng sau chuyeán vieáng thaêm Rumani, ÑTC leân ñöôøng trôû laïi Queâ Höông Ba Lan laàn thöù baåy. Chuyeán vieáng thaêm naøy seõ laø chuyeán vieáng thaêm daøi hôn caû taïi Ba Lan, trong 13 ngaøy, keå töø ngaøy moàng 5 ñeán 17 thaùng 6/1999. Trong thôøi gian naøy, ÑTC seõ vieáng thaêm khoaûng 20 ñòa ñieåm khaùc nhau töø Baéc tôùi Nam Ba Lan. Theo chöông trình döôïc coâng boá thöù naêm 15.04.99 vöøa qua, nhöõng ñòa ñieåm ñöôïc bieát ñeán hôn caû, nhö Danzica, nôi phaùt xuaát Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi (Solidarnosc), do oâng Lech Walesa laõnh ñaïo; roài Wadowice, sinh quaùn cuûa ÑTC; thuû ñoâ Warsawa, nôi ñaây seõ coù buoåi caàu nguyeän beân ñaøi kyû nieäm caùc naïn nhaân cuûa Cheá Ñoä Ñöùc Quoác Xaõ vaø Cracovia, nôi Ñöùc Karol Wojtyla laø Toång Giaùm Muïc tröôùc khi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

Vaãn theo chöông trình, trong chuyeán vieáng thaêm laàn naøy, ÑTC seõ toân phong leân baäc Chaân Phöôùc 108 vò Töû Ñaïo thôøi ñeä nhò theá chieán (1939-1945).

Quoác gia thöù ba ñang chôø ñôïi ÑTC laø Coäng Hoøa Slovenia, Ñaây laø laàn thöù hai ÑTC vieáng thaêm quoác gia nhoû beù naøy (goàm 20,251 caây soá vuoâng, vôùi gaàn 2 trieäu daân cö, ña soá laø ngöôøi Coâng Giaùo). Laàn thöù nhaát ÑTC vieáng thaêm Slovenia vaøo trung tuaàn thaùng 5 naêm 1996. Laàn naøy ngaøi trôû laïi vieáng thaêm Maribor vaøo ngaøy 19 thaùng 9/1999, ñeå chuû söï leã Phong Chaân Phöôùc cho Ñöùc Cha Anton Martin Slomsek, soáng vaøo theá kyû 19, noåi baät veà hoaït ñoäng cho söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Thi haøi ñöôïc choân caát trong nhaø thôø Chính Toøa.

Theo Nguyeät San Jesus, nhö chuùng toâi loan tin tröôùc ñaây, ÑTC ñaõ ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc Fatima vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha môøi vieáng thaêm Ñeàn Thaùnh Fatima moät laàn nöõa vaøo ngaøy 13 thaùng 5/1999 tôùi ñaây. Cho tôùi luùc naøy, chöông trình cuûa chuyeán vieáng thaêm Fatima naày vaãn chöa ñöôïc chính chöùc coâng boá.

Neân nhaéc laïi: ÑTC ñaõ vieáng thaêm Fatima hai laàn roài. Laàn thöù nhaát töø 12-13.05.1982, ñeå taï ôn Ñöùc Meï ñaõ cöùu soáng ngaøi trong vuï möu saùt xaåy ra ngaøy 13.05.1981 taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, nhaèm chính ngaøy Ñöùc Meï hieän ra ôû Fatima 13.05.1917. Laàn thöù hai cuõng ngaøy 13.05.1991, sau khi cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu suïp ñoå.


Back to Radio Veritas Asia Home Page