ÑTC chia buoàn veà vuï
Ñöùc Cha Gerardi
Giaùm Muïc phuï taù Guatemala
bò saùt haïi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi dieän vaên chia buoàn veà vuï saùt haïi Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän Thaønh Phoá Guatemala.

Vatican - 28.04.98 - ÑTC vöøa göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera, giaùm muïc phuï taù Toång giaùo phaän Thaønh phoá Guatemala.

Trong dieän vaên göûi tôùi Ñöùc Cha Prospero Penados del Barrio, TGM giaùo phaän Thaønh phoá Guatemala, ÑTC vieát: ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc tin buoàn naøy vôùi söï kinh hoaøng lôùn lao vaø ngaøi göûi lôøi chia buoàn saâu xa tôùi taát caû coäng ñoàng coâng giaùo Guatemala. Ñoàng thôøi ÑTC leân aùn maïnh meõ haønh ñoäng baïo löïc naøy , moät haønh ñoäng choáng laïi cuoäc chung soáng hoøa bình vaø xuùc phaïm ñeán nhöõng taâm tình cao quí cuûa quoác gia yeâu quí naøy. ÑTC nhaéc laïi raèng Ñöùc Giaùm Muïc Gerardi Conedera ñaõ taän hieán moät caùch quaûng ñaïi cuoäc ñôøi vaø thöøa taùc vuï giaùm muïc cho vieäc giaûng hoøa vaø cho vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi.

ÑTC vieát theâm: "Toâi hy voïng raèng toäi aùc kinh khuûng naøy, moät toäi aùc ñaõ gaây neân thieät maïng cho moät vò phuïc vuï trung thaønh cuûa Hoøa Bình vaø cho moät ngöôøi thôï khoâng bieát moûi meät cuûa söï hoøa ñoàng giöõa taát caû caùc moâi tröôøng cuûa ngöôøi daân, noùi leân caùch roõ raøng tính caùch voâ ích cuûa baïo ñoäng vaø thuùc ñaåy moïi ngöôøi daán thaân tìm kieám söï hoøa hôïp vaø ñoái thoaïi, con ñöôøng duy nhaát baûo ñaûm chieán thaéng cuûa hoøa bình vaø coâng lyù treân baát cöù caûn trôû naøo hoaëc vuï thaùch thöùc naøo". Caùch rieâng ÑTC öôùc mong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera khoâng gaây xaùo troän chuùt naøo cho vieäc aùp duïng thoûa öôùc hoøa bình ñaõ kyù keát.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala, trong moät thoâng caùo daøi, ñaõ baøy toû söï ñau ñôùn saâu xa veà vuï saùt haïi gheâ tôûm naøy, gaây thieät maïng cho Ñöùc Giaùm muïc Gerardi Conedera; Ñöùc Cha laø moät trong caùc vò beânh vöïc haêng say hôn caû veà nhaân quyeàn, trong cuoäc noäi chieán ñaãm maùu phaù huûy vaø gaây tang toùc cho Guatemala trong voøng 36 naêm trôøi tröôùc ñaây. Cuoäc tranh chaáp vuõ trang chaám döùt naêm 1996 vôùi thoûa öôùc kyù keát giöõa chính phuû vaø du kích quaân thuoäc phe cöïc taû.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala quaû quyeát raèng vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera coù theå coù lieân heä vôùi nhöõng thaønh quaû ñaõ thu löôïm ñöôïc do baûn baùo caùo coù teân goïi laø: "ñeå laáy laïi vieäc nhôù ñeán lòch söû", "Khoâng bao giôø ñeå coù moät Guatemala nhö vaäy nöõa". Baûn ñuùc keát naày ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ngaøy 24 thaùng Tö 1998 vöøa qua.

Ñöùc Cha Gerardi Conedera laø ngöôøi phoái hôïp baûn baùo caùo naøy vaø Ngaøi ñaõ tìm ra nhöõng vuï saùt haïi ngöôøi daân Guatemala trong nhöõng naêm tranh chaáp vuõ trang vaø neâu roõ traùch nhieäm nhöõng ngöôøi trong chính quyeàn hoaëc phe ñoái laäp dính líu vaøo vuï tranh chaáp naøy. Vaø sau ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Prospero del Barrio treân ñaøi Phaùt thanh Vatican hoâm 28/04/98 nhö sau:

Trong suoát thôøi kyø cuûa nhöõng xaùo troän xaõ hoäi vaø chính trò, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo luoân luoân hieän dieän, nhaát laø trong tieán trình giaûng hoøa taïi Guatemala. Caùc ngöôøi ngheøo khoå hôn caû khoâng coù ai beânh vöïc hoï. Coù leõ vì ñieàu naøy,... maø coù söï baùo thuø chaêng? Ñaây coù theå laø moät vuï töû ñaïo. Thöù Saùu 24/04/98 vöøa qua, trong nhaø thôø chính toøa Guatemala, chuùng toâi ñaõ ñoïc moät baûn toång hôïp veà caùc söï taøn baïo, loãi phaïm trong thôøi kyø chieán tranh vaø moät baûn toång hôïp caùc ñieàu tra do Giaùo hoäi thöïc hieän, ñeå laøm saùng toû söï thaät veà caùc vieäc ñaõ xaåy ra. Ñaây laø moät bieán coá raát toát ñeïp; nhieàu ngöôøi daân ñaõ tham döï. Toâi chæ coù theå noùi nhö vaäïy thoâi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page