Hoäi thaûo Lieân Toân
keâu goïi caùc toân giaùo hieäp nhaát
taïi AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi thaûo Lieân Toân keâu goïi caùc toân giaùo hieäp nhaát taïi AÁn Ñoä.

(UCAN IC2454.1022 8/04/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Caùc tham döï vieân taïi moät cuoäc hoäi thaûo Lieân Toân quoác gia ñaõ leân tieáng keâu goïi taát caû caùc toân giaùo ôû AÁn Ñoä traùnh bôùt söï chia reõ vaø haõy cuøng nhau hieäp nhaát ngöôøi daân trong nöôùc ñeå xaây döïng moät AÁn Ñoä toát ñeïp hôn.

Khoùa hoäi thaûo dieãn ra taïi thuû ñoâ New Delhi ngaøy 30/03/99 vöøa qua, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 400 nhaø laõnh ñaïo toân giaùo vaø trí thöùc, thuoäc Kitoâ giaùo, AÁn Giaùo, Hoài Giaùo, ñaïo Sikh vaø ñaïo Baø Hai. Trong dieãn vaên khai maïc, oâng Sangma, cöïu chuû tòch quoác hoäi AÁn Ñoä ñaõ baøy toû caûm nghó raèng AÁn Ñoä ngaøy nay ñang ñöùng tröôùc ngaõ tö ñöôøng, vaø caùc theá löïc ñaøn aùp ñang ñe doaï tôùi neàn an ninh vaø söï hieäp nhaát cuûa quoác gia. OÂng Sangma laø moät tín höõu Coâng Giaùo ngöôøi saéc toäc vaø laø thaønh vieân cuûa ñaûng Quoác Ñaïi, ñoái laäp vôùi ñaûng AÁn Giaùo ñöông caàm quyeàn. Theo oâng, toân giaùo vaãn luoân giöõ vai troø laø nguoàn hy voïng cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo, nhöõng ngöôøi vaãn luoân laø naïn nhaân vaø bò phaûn boäi. Taïi cuoäc hoäi thaûo, caùc tham döï vieân ñaõ baøn veà caùc ñeà taøi lieân quan tôùi toân giaùo vaø vieäc xaây döïng ñaát nöôùc, ñöùng tröôùc chuû nghóa toân giaùo cöïc ñoan ñang baønh tröôùng taïi AÁn Ñoä.

Ñöùc Cha Karam Masih, thuoäc giaùo hoäi mieàn Baéc AÁn cho raèng, toân giaùo, thay vì keát hieäp moïi ngöôøi, nay laïi trôû thaønh nguoàn goác phaùt sinh söï chia reõ, tranh caõi, kyø thò vaø hieåu laàm nhau. Trong khi moät laõnh tuï Hoài Giaùo ñaõ neâu ra göông cuûa Chuùa Gieâsu khi oâng noùi raèng caùc toân giaùo phaûi thöïc hieän lôøi daïy cuûa Ñöùc Gieâsu, ñoù laø giuùp cho moïi ngöôøi bieát yeâu thöông nhau, ngay caû yeâu thöông keû thuø cuûa mình. Veà phaàn mình, vò chuû buùt cuûa tôø "Tieáng Noùi cuûa Ngöôøi Cuøng Ñinh" ñaõ baøy toû söï hoái tieác raèng buoåi hoäi thaûo ñaõ khoâng tìm ra ai laø thuû phaïm cuûa chuû nghóa toân giaùo cöïc ñoan taïi AÁn Ñoä. OÂng Bhagwan Dan, moät nhaø trí thöùc AÁn Giaùo thì cho raèng, toân giaùo ñang trôû thaønh keû thuø cuûa söï bình quyeân, töï do vaø tình huynh ñeä, vaø ñaõ ñeán luùc ñeå toân giaùo thöïc thi vai troø tieân tri cuûa mình ñeå phuïc hoài nhöõng giaù trò naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page