Vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi
seõ ñöôïc ñöa ra aùnh saùng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi khoâng bao laâu nöõa seõ ñöôïc ñöa ra aùnh saùng.

(Zenit 28/08/99) - Guatemala (TP Guatemala) - Caùc só quan phuïc vuï taïi phuû toång thoáng Guatemala laø nhöõng ngöôøi ñaõ tröïc tieáp nhuùng tay vaø vuï aùm saùt Ñöùc Cha Juan Jose Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Treân ñaây laø lôøi khai cuûa thöôïng só Jorge Aguilar, phoù chæ huy ñoäi quaân baûo veä phuû toång thoáng Guatemala. Thöù Tö tuaàn tröôùc (25/08/99), oâng Jorge Aguilar ñaõ khai tröôùc thaåm phaùn Flor de Maria Garcia veà nhöõng dieãn tieán trong ñeâm ngaøy 26 thaùng 4 naêm 1998, laø ñeâm Ñöùc Cha Juan Gerardi bò saùt haïi. Theo lôøi khai cuûa oâng Aguilar, vuï aùm saùt Ñöùc Cha Gerardi do hai thieáu taù vaø moät ñaïi uùy ñang coâng taùc taïi phuû toång thoáng, laø nhöõng ngöôøi ñaõ leân keá hoaïch vaø ñích thaân thöïc hieän keá hoaïch aùm saùt Ñöùc Cha Gerardi. Vôùi söï hoã trôï töø caùc binh só trong löïc löôïng baûo veä phuû toång thoáng, hoï ñaõ chaën caùc ngaõ ñöôøng xung quanh nhaø thôø thaùnh Sebastian, ñeå chæ coù nhöõng tay haï thuû ñöôïc vaøo thöïc hieän keá hoaïch gieát Ñöùc Cha Gerardi maø thoâi. Ñöùc Cha Gerardi ñaõ bò gieát trong khuoân vieân nhaø thôø Sebastian.

Lôøi khai naøy coù nhöõng ñieåm töông ñoàng vôùi lôøi khai cuûa nhöõng nhaân chöùng khaùc, ghi nhaän söï hieän dieän cuûa moät chieác xe cuûa quaân ñoäi trong saân nhaø thôø Sebastian vaøo luùc xaûy ra vuï aùn. Hoâm thöù Saùu 27/08/99 vöøa qua, Ñöùc Cha Mario Rios Mont, ñieàu hôïp vieân Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala vaø cuõng laø ngöôøi keá nhieäm Ñöùc Cha Gerardi cho bieát ngaøi ñaõ ñöôïc coâng toá vieân Celvin Galindo vaø thaåm phaùn Garcia thoâng baùo veà lôøi khai treân ñaây cuûa trung só Jorge Aguilar. Vôùi lôøi khai môùi naøy vaø nhöõng baèng chöùng thu thaäp ñöôïc, coâng toá vieân Celvin Galindo höùa laø vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi seõ ñöôïc giaûi quyeát trong voøng hai tuaàn leã nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page