Nhöõng Taøi Lieäu
lieân quan ñeán vieäc thaûm saùt Ñöùc Cha Gerardi
ñaõ bò maát

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng Taøi Lieäu lieân quan ñeán vieäc thaûm saùt Ñöùc Cha Gerardi ñaõ bò maát.

Tin Guaremala (Apic 25/08/99): Boä Coâng Vuï cuûa chính phuû Guatemala vöøa leân tieáng toá caùo vieäc bieán maát nhöõng taøi lieäu ghi laïi nhöõng lôøi khai cuûa 20 quaân nhaân bò hoà nghi coù dính líu trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Girardi Conedera, vaøo ngaøy 26 thaùng 4 naêm 1998. Coâng toá vieân Celvin GALINDO, vò vöøa laõnh traùch nhieäm thaùng Gieâng 1999 naêm nay ñeå ñieàu tra veà vuï aùn, ñaõ tuyeân boá raèng Vò Coâng Toá Vieân tieàn nhieäm, oâng OTTO ARDON, ñaõ khoâng chuyeån laïi nhöõng taøi lieäu coù lieân quan ñeán vuï aùm saùt Ñöùc Cha Girardi. Coâng toá vieân môùi, OÂng Galindo, cho bieát raèng OÂng khoâng coù baûn nguyeân goác veà nhöõng lôøi khai cuûa caùc quaân nhaân, caùch ñaây 10 thaùng. OÂng cuõng khoâng coù nguyeân baûn cuûa Phuùc Trình cuûa oâng cöïu boä tröôûng quoác phoøng, OÂng Hector Barrios, veà nhöõng hoaït ñoäng cuûa moät nhoùm só quan trong ñeâm xaûy ra vuï aùm saùt Ñöùc Cha Girardi. Vò Coâng Toá Vieân môùi nhaäm chöùc cho bieát raèng Vaên Phoøng OÂng chæ coù nhöõng baûn sao; vaø nhöõng baûn sao naày khoâng coù giaù trò phaùp lyù naøo caû. Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala ñaõ leân tieáng toá caùo vò coâng toá vieân tröôùc, OÂng Otto Ardon, ñaõ coá tình laøm maát nguyeân baûn cuûa nhöõng taøi lieäu treân. Coâng Toá Vieân tieàn nhieäm naày cuõng ñaõ bò nhöõng nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala toá caùo laø coù nhöõng haønh ñoäng thieân vò trong cuoäc ñieàu tra, neân ñaõ töø chöùc ngaøy 16 thaùng 12 naêm 1998.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi raèng Ñöùc Cha Juan Girardi Conedera, Giaùm Muïc phuï taù toång Giaùo Phaän thaønh phoá Guatemala, ngöôøi beânh vöïc nhaân quyeàn, ñaõ bò aùm saùt caùch ñaây 16 thaùng, khoâng laâu sau khi Ñöùc Cha coâng boá cho giôùi baùo chí baûn Töôøng Trình veà vai troø cuûa caùc quaân nhaân bò toá caùo coù lieân heä trong nhöõng vuï taøn saùt daân chuùng thôøi noäi chieán.


Back to Radio Veritas Asia Home Page