FBI laáy maùu
nhöõng ngöôøi bò tình nghi
coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

FBI laáy maùu nhöõng ngöôøi bò tình nghi coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi.

(AFP 5/05/99) - Guatemala (TP Guatemala) - Hoâm thöù Tö 5/05/99, Cô Quan Ñieàu Tra Lieân Bang Hoa Kyø, goïi taét laø FBI, ñaõ laáy maãu maùu cuûa 17 ngöôøi bò tình nghi coù dính líu tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala. Maãu maùu cuûa 17 ngöôøi naøy seõ ñöôïc göûi sang phoøng thí nghieäm cuûa FBI taïi Hoa Kyø ñeå thöû nghieäm baèng phöông phaùp phaân tích di truyeàn DNA, ñeå so saùnh vôùi maãu maùu maø caùc nhaân vieân FBI ñaõ phaùt hieän taïi nôi Ñöùc Cha Gerardi bò gieát cheát.

17 ngöôøi bò tình nghi naøy goàm coù: 7 só quan cuûa quaân ñoäi Guatemala vaø 5 ngöôøi khaùc cuõng cuûa quaân ñoäi, 3 ngöôøi voâ gia cö nguû gaàn nhaø cuûa Ñöùc Cha Gerardi trong ñeâm xaûy ra vuï aùn maïng, moät thaønh vieân cuûa baêng ñaûng, vaø Linh Muïc Mario Orantes, ngöôøi ñaõ bò baét giam moät thôøi gian nhöng sau ñoù ñöôïc traû töï do vì thieáu baèng chöùng. OÂng Ronald Ochaeta, giaùm ñoác Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala cho haõng thoâng taán AFP bieát raèng, taát caû nhöõng ngöôøi noùi treân ñaõ ñeán nôi ñeå ñöôïc laáy maùu sau khi coù traùt leänh cuûa quan toøa göûi tôùi. Tuy nhieân oâng Ochaeta cuõng caûnh giaùc raèng keát quaû cuoäc thöû nghieäm chöa phaûi laø baèng chöùng hieån nhieân ñeå keát toäi baát cöù ai trong nhöõng ngöôøi naøy. Cuoäc thöû nghieäm baèng phöông phaùp phaân tích DNA chæ laø moät böôùc trong tieán trình cuoäc ñieàu tra ñeå laøm saùng toû vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi.

Ñöùc Cha Gerardi bò gieát cheát ngaøy 26/04/99 naêm 1998, hai ngaøy sau khi ngaøi cho coâng boá taäp taøi lieäu thu thaäp nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong thôøi noäi chieán taïi nöôùc naøy. Vuï aùn keùo daøi cho tôùi nay nhöng caùc nhaø ñieàu tra vaãn chöa tìm ra ñöôïc thuû phaïm gieát cheát ngaøi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala caùo buoäc laø moät nhoùm só quan cuûa quaân ñoäi Guatemala ñaõ chuû möu gieát Ñöùc Cha Gerardi, vaø caùc nhaø ñieàu tra cuûa chính phuû khoâng bao giôø coù yù ñònh tìm ra keû ñaõ thöïc söï nhuùng tay vaøo caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page