Hoa Kyø keâu goïi chính phuû Guatemala
tìm coâng lyù
cho caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoa Kyø keâu goïi chính phuû Guatemala tìm coâng lyù cho caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi.

(Reuters 26/04/99) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Hai 26/04/99, kyû nieäm moät naêm ngaøy Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala, bò saùt haïi; boä ngoaïi giao Hoa Kyø ñaõ leân tieáng keâu goïi chính phuû Guatemala haõy coù nhöõng noã löïc môùi nhaém tìm cho ra thuû phaïm gieát Ñöùc Cha.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, boä ngoaïi giao Hoa kyø noùi nhö sau: "Chuùng toâi keâu goïi chính quyeàn Guatemala thöïc thi nhöõng noã löïc môùi vaø soát saéng tìm ra nhöõng ngöôøi coù lieân quan tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi vaø mang nhöõng ngöôøi naøy ra xeùt xöû tröôùc coâng lyù. Chuùng toâi chia seû söï thaát voïng to lôùn cuûa ngöôøi daân Guatemala vaø cuûa nhöõng ai ñaõ vaø ñang tích cöïc tranh ñaáu ñeå baûo veä nhaân quyeàn. Tính caùch ñoäc aùc cuûa vuï taán coâng gieát cheát vò Giaùm Muïc ngöôøi Guatemala naøy ñaõ laøm cho caû theá giôùi kinh hoaøng".

Ñöùc Cha Gerardi bò gieát cheát ngaøy 26/04/98 naêm ngoaùi, hai ngaøy sau khi ngaøi cho coâng boá baûn phuùc trình veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong thôøi noäi chieán. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala caùo buoäc löïc löôïng an ninh Guatemala laø thuû phaïm chuû möu saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Quaân ñoäi Guatemala ñaõ baùc boû caùo buoäc naøy vaø noùi raèng hoï khoâng coù dính líu tôùi caùi cheát cuûa vò Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala. Thöù Saùu 16/04/99, oâng Celvin Galindo, coâng toá vieân ñaëc bieät cuûa Guatemala ñaõ yeâu caàu duøng phöông phaùp phaân tích gen DNA ñeå thöû nghieäm 12 vò só quan quaân ñoäi vaø 5 ngöôøi khaùc, trong ñoù coù luoân caû vò linh muïc tröôùc ñaây bò baét giöõ vaø bò caùo buoäc laø ngöôøi gieát Ñöùc Cha Gerardi. Vò Linh Muïc naøy ñaõ ñöôïc traû töï do vì thieáu baèng chöùng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page