Daân chuùng thuû ñoâ Guatemala
tham gia cuoäc dieãn haønh
töôûng nhôù Ñöùc Cha Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Daân chuùng thuû ñoâ Guatemala tham gia cuoäc dieãn haønh töôûng nhôù Ñöùc Cha Gerardi.

(AFP 25/04/99) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Hai 26/04/99, laø kyû nieäm moät naêm ngaøy Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala, bò saùt haïi. Khoaûng 100 ngaøn ngöôøi Guatemala ñaõ tham gia cuoäc dieãn haønh töôûng nhôù vò Giaùm Muïc bò saùt haïi maø cho ñeán nay nhaø chöùc traùch vaãn chöa tìm ra ñöôïc thuû phaïm.

Vôùi nhöõng khaåu hieäu "Guatemala, khoâng bao giôø nöõa", "Ñöùc Cha Gerardi soáng maõi vôùi chuùng ta", ñoaøn ngöôøi bieåu tình keâu goïi chính phuû tìm cho ra thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi vaø mang ra xeùt xöû tröôùc coâng lyù. Sau cuoäc dieãn haønh qua caùc ñöôøng phoá ôû thuû ñoâ, ñoaøn ngöôøi bieåu tình ñaõ keùo ñeán quaûng tröôøng ôû trung taâm thuû ñoâ ñeå tham döï thaùnh leã do Ñöùc Cha Prospero Penados de Barrio, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala, chuû söï. Cuøng ñoàng teá trong thaùnh leã coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Rodriguez, chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ La Tinh. Nhieàu giôùi chöùc trong giaùo hoäi Coâng Giaùo Guatemala cuõng coù maët trong thaùnh leã, tuy nhieân caùc laõnh tuï chính trò ñaõ traùnh khoâng tham gia cuoäc dieãn haønh hay tham döï thaùnh leã. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Rodriguez noùi vôùi daân chuùng Guatemala raèng: "Trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi, giaùo hoäi muoán coâng lyù ñöôïc thöïc thi, giaùo hoäi khoâng muoán baùo thuø nhöng chæ muoán bieát söï thaät". Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rodriguez cuõng tieát loä raèng Ñöùc Cha Juan Gerardi laø moät trong soá 53 ngaøn vò töû ñaïo cuûa suoát 20 theá kyû qua, seõ ñöôïc töôûng nhôù caùch ñaëc bieät trong caùc leã nghi möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 do chính ÑTC Gioan Phaoloâ II chuû söï.

Thöù Naêm 22/04/99, trong buoåi tieáp kieán rieâng daønh cho Toång Thoáng Alvaro Arzu cuûa Guatemala ñeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh, ÑTC Gioan Phaoloâ II moät laàn nöõa ñaõ leân tieáng yeâu caàu chính quyeàn Guatamala mau choùng ñöa ra aùnh saùng vuï saùt haïi vò Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala.

Ñöùc Cha Juan Gerardi, 75 tuoåi, bò gieát cheát ngaøy 26/04/98 ngay taïi gara ñeå xe cuûa ngaøi. Vuï saùt haïi xaûy ra chæ vaøi ngaøy sau khi Ñöùc Cha cho coâng boá moät baûn baùo caùo thu thaäp caùc chöùng töø veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong nhöõng naêm noäi chieán ôû nöôùc naøy. Giaùo hoäi Coâng Giaùo Guatemala caùo buoäc phía quaân ñoäi ñaõ chuû möu saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi, vaø ñaõ moät naêm qua, nhöng uûy ban ñieàu tra cuûa chính phuû vaãn chöa tìm ra ñöôïc thuû phaïm. Vaø theo nhaän ñònh cuûa giaùo hoäi Guatemala, thì coù leõ caùc nhaø ñieàu tra cuõng khoâng bao giôø coù yù ñònh tìm ra cho ñöôïc keû chuû möu gieát Ñöùc Cha Gerardi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page