ÑTC tieáp
Toång Thoáng Coäng Hoøa Guatemala

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Guatemala.

Vatican - 22.04.99 - Saùng thöù Naêm 22 thaùng 4/1999, ÑTC ñaõ tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Guatemala, Tieán Só Alvaro Arzuø Irigoyen, vaø ñoaøn tuøy tuøng. Sau ñoù, Toång Thoáng ñeán gaëp Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Sau buoåi tieáp kieán, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây: Trong cuoäc gaëp gôõ, caùc ñeà taøi veà tieán trình hoøa giaûi hieän ñang thöïc hieän taïi Guatemala sau nhöõng naêm noäi chieán, vaø caùc moái quan heä giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc duyeät laïi, caùch rieâng hai beân ñaõ ñaëc bieät löu yù ñeán vieäc caàn phaûi laøm saùng toû, caøng sôùm caøng toát, vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù giaùo phaän Thaønh Phoá Guatemala. Ngoaøi ra hai beân cuõng trao ñoåi yù kieán veà tình hình quoác teá hieän nay.

Trong cuoäc gaëp gôõ giöõa Toång Thoáng Guatemala vaø Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, phuï traùch lieân heä vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi vaø Tieán Só Eduardo Stein, Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Coäng Hoøa Guatemala. Guatemala laø quoác gia thuoäc Trung Myõ, ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm hai laàn: laàn thöù nhaát vaøo thaùng 3 naêm 1983, luùc ñoù Guatemala coøn ôû trong tình traïng noäi chieán; laàn thöù hai vaøo thaùng 2 naêm 1996, luùc maø coâng vieäc hoøa giaûi quoác gia ñöôïc khôûi söï. Vì theá, trong buoåi gaëp gôõ saùng thöù Naêm 22/04/99, taïi Vatican, Toøa Thaùnh muoán bieát tieán trình hoøa giaûi naøy nhö theá naøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page