Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala
baùc boû ñeà nghò mieãn toá quaân ñoäi
veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala baùc boû ñeà nghò mieãn toá quaân ñoäi veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi.

(AFP 1/03/99) - Guatemala (TP Guatemala) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala ñaõ baùc boû moät ñeà nghò cuûa chính phuû nöôùc naøy muoán xin mieãn toá quaân ñoäi veà taát caû traùch nhieäm lieân quan tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Ñöùc Cha Gerardi bò saùt daïo thaùng Gieâng naêm 1998. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala caùo buoäc laø moät soá só quan trong quaân ñoäi nöôùc naøy ñaõ chuû möu saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi vì ngaøi ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà naïn vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi trong 36 naêm noäi chieán. Tuy nhieân, qua cuoäc ñieàu tra coâng toá vieân chính phuû chæ baét giöõ moät ngöôøi duy nhöùt maø hoï tình nghi laø ngöôøi gieát Ñöùc Cha Gerardi, ñoù laø Linh Muïc Mario Orantes. Cha Orantes bò baét töø thaùng 7/1998 naêm ngoaùi vaø chæ môùi ñöôïc traû töï do hoài thaùng tröôùc vì thieáu baèng chöùng, nhöng cha vaãn coù theå bò baét laïi neáu caùc nhaø ñieàu tra tìm ra theâm baèng chöùng laø cha coù dính líu tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi.

Trong cuoäc hoïp baùo hoâm thöù Hai 1/03/99, Ñöùc Cha Mario Rios Montt, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala cho bieát, chính phuû Guatemala ñaõ ñeà nghò traû töï do hoaøn toaøn cho Linh Muïc Mario Orantes, vôùi ñieàu kieän laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo tuyeân boá seõ mieãn toá chính phuû hay quaân ñoäi veà baát cöù traùch nhieäm naøo lieân quan tôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi. Ñeà nghò naøy ñöôïc ñöa ra qua moät trung gian daïo thaùng 11/1998 naêm ngoaùi, tuy nhieân Ñöùc Cha Rios Montt khoâng tieát loä danh taùnh cuûa trung gian naøy. Ñöùc Cha Montt khaúng ñònh raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala khoâng khi naøo ñoàng yù vôùi ñeà nghò naøy cuûa chính phuû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page