Vò thaåm phaùn
ñaëc traùch xöû vuï aùn
cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi
ñaõ töø chöùc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vò thaåm phaùn, ñaëc traùch xöû vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, ñaõ töø chöùc.

(AFP 15/01/99) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala)-Vò thaåm phaùn, ñaëc traùch xöû vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùm Muïc Guatemala, ñaõ töø chöùc vaøo hoâm thöù Saùu 15/01/99 vieän leõ laø coù nhieàu ngöôøi ñang ñaët nghi vaán veà tính caùch "khoâng thieân vò" cuûa oâng.

Trong thö xin töø chöùc, thaåm phaùn Isaias Figueroa noùi raèng oâng khoâng theå tieáp tuïc giöõ gheá thaåm phaùn trong vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi bôûi vì beân bò caùo cuõng nhö phía ñöùng kieän ñeàu caùo buoäc oâng laø thieân vò. Tuy laø keå töø khi khôûi ñaàu xeùt xöû vuï aùn naøy cho ñeán nay, toái caùo phaùp vieän chöa heà ñaët vaán ñeà veà uy tín thaåm phaùn Figueroa, nhöng theo oâng ñieàu toát nhöùt trong luùc naøy laø oâng neân töø chöùc. Vieäc töø chöùc naøy xaûy ra ba ngaøy, sau khi toái cao phaùp vieän baùc boû ñôn xin thay thaåm phaùn cuûa vò luaät sö bieän hoä cho ngöôøi duy nhaát ñang bò baét giöõ trong vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, ñoù laø linh muïc Mario Orantes.

Cha Orantes bò coâng toá vieân caùo buoäc laø ngöôøi ñaõ ra leänh cho con choù cuûa cha nuoâi caén cheát Ñöùc Cha Gerardi, sau khi ngöôøi ta tìm thaáy veát raêng choù caén treân thi theå cuûa vò Giaùm Muïc bò saùt haïi. Cha ñaõ bò giam keå töø ngaøy 22/07/98 naêm ngoaùi vaø hieän ñang phaûi naèm beänh vieän. Caùc chuyeân gia giaûo nghieäm xaùc cuûa Hoa Kyø vaø Taây Ban Nha ñaõ khoâng tìm thaáy veát raêng choù treân thi theå cuûa Ñöùc Cha Gerardi theo nhö lôøi caùo buoäc cuûa beân coâng toá vieân. OÂng Jose Toledo, luaät söï bieän hoä cho cha Mario Orantes baøy toû söï haøi loøng veà vieäc töø chöùc cuûa thaåm phaùn Figueroa, oâng noùi nhö sau: "Vôùi moät vò thaåm phaùn môùi, ít ra chuùng ta coù theå hy voïng laø vuï xeùt xöû naøy seõ coâng baèng hôn, bôûi vì vò thaåm phaùn cuõ ñaõ giöõ thaùi ñoä ñoái nghòch vôùi thaân chuû cuûa toâi laø linh muïc Orantes."


Back to Radio Veritas Asia Home Page