Giaùo Hoäi höôùng daãn
cöû tri baàu choïn
nhöõng vò laõnh ñaïo coâng chính

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi höôùng daãn cöû tri baàu choïn nhöõng vò laõnh ñaïo coâng chính.

Tin NEW DELHI (UCAN 27/08/99) -- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic, Toång Giaùo Phaän Delhi, ñaõ keâu goïi cöû tri AÁn Ñoä haõy baàu choïn nhöõng ngöôøi coâng chính vaø trung thöïc vaøo quoác hoäi vaø nghò vieän caùc bang. Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä (CBCI) ñaõ moâ taû cuoäc toång tuyeån cöû cuoái cuøng trong theá kyû taïi ñaát nöôùc naøy nhö moät cô hoäi ñeå taêng cöôøng truyeàn thoáng theá tuïc vaø daân chuû. Töø ngaøy 5-09-99 ñeán 1-10-99, AÁn Ñoä seõ ñi baàu cöû ñeå choïn ra 543 ñaïi bieåu quoác hoäi vaø nghò vieän caùc bang Andhra Pradesh, Karnataka vaø Sikkim.

Taïi cuoäc hoïp baùo ngaøy 26-08-99 ôû New Delhi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc de Lastic höôùng daãn caùc laõnh ñaïo Kitoâ Giaùo laïi ñöa ra moät baûn "traéc nghieäm" bao goàm 10 ñieåm ñeå giuùp cöû tri "quyeát ñònh choïn ai laø ngöôøi xöùng ñaùng." Khi taùi khaúng ñònh loøng quyeát taâm xaây döïng ñaát nöôùc cuûa Kitoâ Höõu, Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi raèng coäng ñoàng muoán cuoäc baàu cöû "seõ taïo neân moät moâi tröôøng daãn tôùi phaùt trieån vaø hoøa hôïp." Ngaøi nhaän ñònh raèng cuoäc baàu cöû ñöôïc toå chöùc trong boái caûnh baïo löïc coäng ñoàng, xung ñoät bieân giôùi vaø suy thoaùi kinh teá. Baûn höôùng daãn keâu goïi cöû tri haõy choïn nhöõng öùng cöû vieân "bieát öu tieân quan taâm" tôùi ngöôøi ngheøo, ngöôøi saéc toäc, phuï nöõ, treû em, ngöôøi giaø vaø taøn taät. Nhöõng phaåm chaát khaùc ñöôïc neâu ra laø quyeát taâm cuûa hoï vì coâng cuoäc "phaùt trieån toaøn dieän" ngöôøi ngheøo taïi ôû caùc laøng maïc vaø thaønh thò, söï soáng cuûa con ngöôøi "trong moïi giai ñoaïn" vaø baûo veä sinh thaùi moâi tröôøng. Taøi lieäu nhaéc laïi yeâu caàu cuûa Giaùo Hoäi caùch nay naêm thaäp nieân yeâu caàu nhöõng quyeàn lôïi theo luaät ñònh cho nhöõng Kitoâ Höõu xuaát thaân töø nguoàn goác tieän daân (dalit). Vôùi moät quan ñieåm nhö theá, caùc vò laõnh ñaïo phaûi haønh ñoäng vì söï "bieán ñoåi veà cô caáu" cuûa xaõ hoäi nhaèm ñaûm baûo bình ñaúng, coâng lyù vaø töï do cho moïi ngöôøi. Moät neùt ñaëc bieät nöõa ñöôïc neâu leân laø quyeát taâm "nhìn nhaän vaø baûo veä tính ña nguyeân toân giaùo-vaên hoùa" cuûa ñaát nöôùc vaø baûo veä caùc quyeàn cuûa caùc nhoùm thieåu soá. Caùc vò laõnh ñaïo phaûi ñeà cao chuû nghóa theá tuïc "ñeå nhaø nöôùc cho moïi toân giaùo ñöôïc töï do phaùt trieån maø khoâng thieân vò moät toân giaùo naøo." Theo caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi, baûn höôùng daãn treân chæ laø söï giuùp ñôõ, coøn "moïi coâng daân ñöôïc töï do baàu cöû theo löông taâm cuûa mình." Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ gôûi baûn höôùng daãn naøy cho 142 giaùo phaän treân caû nöôùc. Giaùo Hoäi ñaõ choïn ngaøy 29-08-99 laøm ngaøy caàu nguyeän cho "moät chính phuû toát vaø oån ñònh."

Ñöôïc hoûi taïi sao Giaùo Hoäi phaûi nhaéc laïi ñöôøng höôùng cuõ khi cöû tri ñaõ bieát boån phaän cuûa hoï, muïc sö Valson Thampu thuoäc Giaùo Hoäi Baéc AÁn Ñoä noùi raèng caùc ñöôøng höôùng nhaèm nhaán maïnh "nghóa vuï luaân lyù trong vieäc baàu cöû" vaøo moät thôøi ñieåm maø nhieàu ngöôøi toû ra thôø ô do caùc cuoäc baàu cöû dieãn ra thöôøng xuyeân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page