Moät Linh Muïc Coâng Giaùo
bò saùt haïi ôû mieàn Ñoâng AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät Linh Muïc Coâng Giaùo bò saùt haïi ôû mieàn Ñoâng AÁn Ñoä.

(AFP 2/09/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Moät Linh Muïc Coâng Giaùo vöøa bò gieát cheát taïi bang Orissa ôû mieàn Ñoâng AÁn Ñoä, nôi xaûy ra vuï saùt haïi nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc vaø hai ngöôøi con trai cuûa oâng daïo thaùng Gieâng 1999 vöøa qua.

Caùc nguoàn tin cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä cho bieát, hoâm thöù Tö 1/09/99 vöøa qua, Linh Muïc Arul Doss ñaõ bò 6 ngöôøi laï maët mang cung teân taán coâng taïi quaän Mayurbhanj, naèm caùch thuû phuû Bhubaneshwar cuûa bang Orissa khoaûng 120 kiloâmeùt veà phía Baéc. Caûnh saùt ñòa phöông noùi raèng cha Arul Doss ñaõ cheát vì nhöõng thöông tích do nhöõng keû laï maët gaây ra. Moät vò Linh Muïc töø toøa Giaùm Muïc giaùo phaän Balasore laø cha Verghese thuaät laïi raèng, caùc tín höõu Coâng Giaùo ñòa phöông raát kinh hoaøng khi nhaän ñöôïc tin cha Arul Ross cheát. Chi tieát cuûa vuï taán coâng naøy coøn hôi maäp môø, nhöng theo moät nguoàn tin thì cha Arul Ross ñeán laøng Jambani thuoäc quaän Mayurbhanj ñeå chuû teá moät thaùnh leã caàu nguyeän vôùi caùc tín höõu ngöôøi saéc toäc taïi ñaây. Sau ñoù cha Arul Ross rôøi laøng Jambani ñeå ñi ñeán moät laøng khaùc, nhöng khoâng heà trôû laïi giaùo xöù cuûa ngaøi.

OÂng Atal Behari Vajpayee, thuû töôùng AÁn Ñoä, ñaõ nhanh choùng leân aùn vuï saùt haïi ngöôøi Kitoâ môùi nhaát naøy. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, oâng Vajpayee ñaõ noùi nhö sau: "Toâi cöïc löïc leân aùn vuï saùt haïi gheâ tôûm vò Linh Muïc Coâng Giaùo vaø toâi ñaëc bieät keâu goïi chính quyeàn taïi bang Orissa haõy mau choùng theå hieän hieäu quaû vaø khaû naêng trong vieäc baét giöõ nhöõng thuû phaïm cuûa vuï aùn naøy, cuõng nhö cuûa nhöõng vuï aùn töông töï ñaõ xaûy ra taïi bang Orissa. Thaät laø moät ñieàu raát ñaùng buoàn khi nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc vò ñaïi dieän toân giaùo cuûa caùc coäng ñoaøn thieåu soá laïi xaûy ra ôû möùc ñoä thöôøng xuyeân, thieáu kieåm soaùt vaø ñaùng baùo ñoäng nhö vaäy taïi bang Orissa."

Trong khi ñoù, Dieãn Ñaøn Caùc Kitoâ Höõu Hieäp Nhaát, moät toå chöùc qui tuï caùc nhoùm Kitoâ Giaùo ôû AÁn Ñoä, ñaõ ñoå loãi vuï saùt haïi naøy leân chieán dòch thuø gheùt (hate campaign) caùc coäng ñoaøn thieåu soá, do Ñaûng Nhaân Daân theo AÁn Giaùo cuûa thuû töôùng Vajpayee ñeà xöôùng. OÂng John Dayal, phaùt ngoân vieân cuûa Dieãn Ñaøn Caùc Kitoâ Höõu Hieäp Nhaát ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi qui traùch nhieäm vuï taán coâng môùi nhaát naøy trong haøng loaït nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ, leân chính phuû trung öông. Baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ vaãn tieáp dieãn theo sau caùi cheát cuûa nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc. Chính phuû vaãn tieáp tuïc uûng hoä chieán dòch thuø gheùt naøy". Theo oâng John Dayal, vuï saùt haïi cha Arul Ross coù muïc ñích chính trò, tröôùc cuoäc toång tuyeån cöû ôû AÁn Ñoä seõ baét ñaàu vaøo Chuùa Nhaät tôùi ñaây (5/09/99). Ñöôïc bieát, quoác hoäi bang Orissa ôû mieàn Ñoâng AÁn do ñaûng Quoác Ñaïi cuûa baø Sonia Gandhi kieåm soaùt. Baø Sonia Gandhi ñöôïc coi laø moät trong nhöõng ñoái thuû cuûa thuû töôùng Vajpayee, coù theå seõ ra tranh gheá laõnh ñaïo chính phuû AÁn Ñoä.


Back to Radio Veritas Asia Home Page