Leã Giaùng Sinh 1999 taïi Bethlehem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Leã Giaùng Sinh 1999 taïi Bethlehem.

 (Reuters 25/12/99) - Bethlehem - Coi thöôøng lôøi caûnh caùo veà khuûng boá cuûa boä ngoaïi giao Hoa Kyø ñöôïc göûi ñi treân khaép theá giôùi, caùc tín höõu Kitoâ ñaõ ñeán haønh höông taïi thaønh Bethlehem trong dòp leã Giaùng Sinh, tuy nhieân soá ngöôøi hieän dieän chæ leân tôùi khoaûng 20 ngaøn, khoâng gioáng nhö öôùc löôïng cuûa chính quyeàn ñòa phöông laø 60 ngaøn. Baàu khí cöû haønh caùc nghi leã ñeâm voïng Giaùng Sinh (24/12/1999), vaø trong ngaøy leã chính (25/12/1999) khoâng thieáu phaàn nghieâm trang vaø soáng ñoäng.

 Ngoaøi thaùnh leã nöûa ñeâm do Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah chuû söï taïi Nhaø Thôø Thaùnh Catarina, ñòa ñieåm ñöôïc caùc tín höõu haønh höông ñeán kính vieáng nhieàu nhaát laø hang ñaù beân döôùi Nhaø Thôø Chuùa Giaùng Sinh, maø theo truyeàn thoáng Kitoâ, laø nôi Chuùa Gieâsu ñaõ haï sinh. Töøng ngaøn ngöôøi kieân nhaãn xeáp haøng ñöøng chôø ñeå ñöôïc tôùi hang ñaù. Quaûng Tröôøng Maùng Coû ôû gaàn ñoù cuõng ñoâng ngheït ngöôøi ñeán döï leã nöûa ñeâm vaøo sau ñoù coi caùc buoåi trình dieãn ca nhaïc cuûa caùc ca ñoaøn vaø vaên ngheä do caùc ñoaøn kòch ngoaïi quoác trình dieãn. Trong ñeâm thöù Saùu 24/12/1999 cuõng nhö sang ngaøy thöù Baûy 25/12/1999, chuoâng töø caùc nhaø thôø ñoå hoài goïi caùc tín höõu ñeán döï leã. Caùc sinh hoaït vaø leã nghi ñaõ dieãn ra döôùi söï canh phoøng chaët cheõ cuûa löïc löôïng caûnh saùt Palestine ñeå phoøng ngöøa moïi baát traéc coù theå xaûy ra. Taïi caùc nôi khaùc ôû Thaùnh Ñòa noùi chung, ngöôøi ta cuõng chöùng kieán nhöõng caûnh töôïng vaø aâm thanh theå hieän baàu khí sinh hoaït cuûa ba toân giaùo ñoäc thaàn, Kitoâ giaùo, Hoài Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo. Trong luùc chuoâng nhaø thôø ñoå vang leân, thì loa phoùng thanh cuõng phaùt ñi lôøi keâu goïi ngöôøi Hoài Giaùo tuï taäp ñeå caàu nguyeän trong dòp thaùng Ramadan, ngoaøi ra ngöôøi ta cuõng chöùng kieán caûnh caùc tín höõu Do Thaùi Giaùo baän roän ñi mua saém taïi caùc tieäm haøng ñeå chuaån bò cho ngaøy leã Sabbath. Ñöùng tröôùc baàu khí nghieâm trang, roän raøng vaø soáng ñoäng hoøa laãn nhau, chuû tòch Yasser Arafat cuûa ngöôøi Palestine ñaõ laïc quan baøy toû nieàm vui cuûa oâng vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Toâi hy voïng hoøa bình seõ ñeán vôùi taát caû moïi ngöôøi töø mieàn ñaát hoøa bình naøy cuûa ngöôøi Palestine, xin chuùc taát caû moät muøa Giaùng Sinh vaø naêm môùi an bình, töôi vui vaø haïnh phuùc".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page