Vaøi caûm nghó
cuûa Ñöùc Cha PITTAU
veà Thaùnh Phanxico Xavieâ
nhaø truyeàn giaùo taïi Chaâu AÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi caûm nghó cuûa Ñöùc Cha PITTAU veà Thaùnh Phanxico Xavieâ, nhaø truyeàn giaùo taïi Chaâu AÙ.

Ngaøy 15.08 naêm 1549, ñuùng ngaøy Leã Ñöùc Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, Thaùnh Phanxicoâ Xavie ñaët chaân leân thaønh phoá Kagoshima ñeå rao giaûng Tin Möøng cho daân toäc Nhaät. Giaùo hoäi Coâng Giaùo Nhaät möøng bieán coá lòch söû quan troïng naøy trong suoát moät naêm, keå töø ngaøy 15.08.1989 cho ñeán ngaøy moàng 3 thaùng 12 naêm 1999, leã Thaùnh Phanxico Xavieâ, Quan Thaày caùc xöù truyeàn giaùo.

Nhaân dòp möøng kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Phanxico Xavieâ ñeán rao giaûng Tin Möøng treân ñaát Nhaät, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuse Pittau, Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, Doøng Teân, ngöôøi ñaõ truyeàn giaùo nhieàu naêm taïi Nhaät, roài giöõ chöùc Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Sophia ôû Tokyo, thaønh thaïo tieáng Nhaät, ñaõ daønh moät baøi treân nhaät baùo "Ngöôøi Quan Saùt Roma", soá ra ngaøy 15.08.1999, veà Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, maø ngaøi goïi laø "Vò ñaïi Toâng Ñoà".

Ñöùc Cha vieát nhö sau: Ngaøy 15 thaùng 8, ñoái vôùi ngöôøi daân Nhaät, mang moät yù nghóa saâu xa. Tröôùc heát, 15.08 laø ngaøy leã cuûa caùc ngöôøi qua ñôøi. Ngaøy naøy ñöôïc coi nhö laø moät cuoäc xuaát haønh toaøn quoác. Taát caû nhöõng ai coù theå, ñeàu trôû veà baûn quaùn ñeå söûa sang moä cuûa caùc vò tieàn nhaân, daâng leã vaät vaø caàu nguyeän cho caùc nguôøi ñaõ cheát ñi . Ñöôïc coi nhö laø leã möøng Naêm Môùi, ngaøy naøy laø ngaøy trôû laïi nguoàn goác vaø caên cöôùc quoác gia cuûa mình. Ngaøy 15 thaùng 8 cuõng laø ngaøy kyû nieäm chaám döùt chieán tranh taïi Thaùi Bình Döông (1945), sau hai vuï thaû bom nguyeân töû xuoáng thaønh phoá Hiroshima, (6.8.1945) vaø Nagasaki (9.8.1945). Nieân hieäu naøy ñaùnh ñaáu moät giai ñoaïn môùi khoâng nhöõng cho daân toäc Nhaät, nhöng cho caùc theá giôùi nöõa: moät thôøi ñaïi hoøa bình, daân chuû vaø thònh vöôïng. Nhöng coøn coù ngaøy 15 thaùng 8 khaùc nöõa cuûa naêm 1549, caùch ñaây 450 naêm; Ñoù laø ngaøy Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaët chaân leân thaønh phoá Kagoshima, ñeå ñem Tin Möøng ñeán cho daân toäc Nhaät. Vôùi Thaùnh Nhaân, thôøi ñaïi cuûa Kitoâ giaùo ñöôïc khôûi söï taïi Nhaät. Moät bieán coá lòch söû raát quan troïng ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nhaät.

Nhaéc laïi nieân hieäu 15.08.1549 treân ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pittau noùi ñeán thaân theá vaø nhöõng hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ trong nhöõng naêm rao giaûng Tin Möøng taïi mieàn Vieãn Ñoâng. Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ sinh taïi Castel Javier mieàn Navarra naêm 1506 taïi Taây Ban Nha; qua ñôøi naêm 1552 (luùc môùi 46 tuoåi) taïi Ñaûo Sancian (cuûa Trung Quoác), trong luùc ngaøi muoán ñeán rao giaûng Tin Möøng cho daân toäc Trung Hoa. Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ chæ soáng coù 46 naêm vaø ra ñi truyeàn giaùo trong voøng 10 naêm. Nhöng loøng nhieät thaønh vaø coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa ngaøi ñöôïc coi laø voâ ñòch. Ngaøi ñaõ vöôït qua caùc ñaïi döông mieàn Vieãn Ñoâng; ñaõ tieáp xuùc vôùi caùc Toân Giaùo truyeàn thoáng vaø caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau taïi Chaâu AÙ: Hoài Giaùo, AÁn Giaùo, Phaät Giaùo vaø Khoång Giaùo. Ngaøi ñaõ giaùo huaán vaø röûa toäi khoaûng 30 ngaøn ngöôøi. Trong luùc raûnh, khoâng baän rao giaûng vaø ban caùc bí tích, ngaøi ñi vieáng thaêm caùc beänh nhaân, phuïc vuï ngöôøi ngheøo khoå. Vieäc löu yù caùch rieâng ñeán caùc ngöôøi ngheøo, caùc ngöôøi ñau khoå, caùc ngöôøi moà coâi, caùc tuø nhaân... laø moät trong caùc ñaëc ñieåm cuûa coâng vieäc toâng ñoà cuûa Thaùnh Phanxicoâ. Ngaøi ñöôïc goïi laø "Nguôøi nhaãn naïi, chòu ñöïng gioáng Thieân Chuùa". Ngaøi chæ coù moät lo laéng duy nhaát naøy laø laøm sao ñem Chuùa Gieâsu vaø Söù ñieäp cuûa Ngöôøi cho caùc ngöôøi chöa vaøo Giaùo Hoäi. Töø AÁn Ñoä, ngaøi quì goái vieát thö cho Thaùnh Inhaxio ñeä Loyola ôû Roma raèng: ngaøi muoán trôû laïi Ñaïi Hoïc Sorbone (nôi ngaøi ñaõ hoïc) ôû Paris, ñeå hoâ leân cho caùc giaùo sö vaø sinh vieân bieát raèng: vì loãi cuûa hoï nhieàu linh hoàn khoâng ñöôïc cöùu roãi.

Tröôùc khi leân ñöôøng ñi Vieãn Ñoâng, trong luùc phuïc vuï taïi moät beänh vieän Taây Ban Nha ôû Roma, moät ñeâm kia, trong luùc nguû chung trong phoøng vôùi Thaùnh Simon Rodriguez, ngaøi keâu leân: Mas, mas, mas (hôn nöõa, hôn nöõa, hôn nöõa). Thaùnh Simon Rodriguez hoûi ngaøi nhieàu laàn yù nghóa lôøi keâu naøy laø gì. Ngaøi khoâng giaûi thích. Maõi tôùi luùc ñi Boà Ñaøo Nha, tröôùc khi leân ñöôøng ñi AÁn Ñoä, ngaøi môùi chòu giaûi thích giaác mô kia. Ngaøi noùi: "Khi toâi hoâ leân: Mas, mas, mas (khoâng bieát toâi mô hay toâi thöùc, chæ mình Chuùa bieát maø thoâi). Toâi thaáy coâng vieäc truyeàn giaùo quaù meânh moâng, nhieàu meät nhoïc vaø nhieàu öu phieàn gaây neân bôûi ñoùi khaùt, bôûi giaù laïnh, bôûi caùc chuyeán ra ñi, bôûi nhöõng vuï ñaém taàu thuyeàn, bôûi nhöõng cuoäc baùch haïi, bôûi nhöõng phaûn boäi vaø bôûi nhieàu nguy hieåm khaùc... ñöôïc göûi ñeán cho toâi; Vì loøng yeâu meán Chuùa maø chính Chuùa ban cho toâi vaø vôùi ôn giuùp cuûa Ngöôøi, toâi chòu ñöïng ñöôïc. Vì thaáy chöa ñuû, toâi xin Ngöôøi ban theâm vaø luoân luoân theâm maõi; neân toâi ñaõ thoát leân nhöõng lôøi: mas, mas, mas, coù nghóa laø: nhieàu hôn nöõa, nhieàu hôn nöõa, nhieàu hôn nöõa, nhöõng lôøi maø anh em ñaõ ñöôïc nghe".

Keát luaän baøi vieát veà cuoäc ñôøi cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, Ñöùc Cha Pittau vieát nhö sau: "Trong nhöõng lôøi thaùnh Phanxicoâ thoát leân: "nhieàu hôn nöõa", chuùng ta thaáy goàm toùm bí quyeát cuûa tinh thaàn nhieät thaønh vaø vieäc taän hieán cuûa Thaùnh Phanxicoâ, ñeå laøm cho Chuùa Gieâsu ñöôïc bieát ñeán vaø ñeå cöùu caùc linh hoàn". Ñöùc Cha Pittau khuyeân haõy trôû laïi ngaøy 15 thaùng 8 khaùc nöõa cuûa naêm 1534, luùc Thaùnh Inhaxio ñeä Loyola, Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ vaø caùc baïn cuøng Doøng Taän Hieán cuoäc ñôøi cho Chuùa, baèng lôøi khaán long troïng trong Ñeàn Thôø Montmarte ôû Paris veà caùc nhaân ñöùc khieát tònh, khoù ngheøo, vaø veà cuoäc haønh höông taïi Thaùnh Ñòa. Trong lôøi khaán ñi haønh höông chuùng ta thaáy roõ raøng chieàu kích truyeàn giaùo cuûa Doøng Teân. Sau ñoù caùc ngaøi sang Roma, ñi Venezia, xuoáng taàu ñi Vieãn Ñoâng ñeå rao giaûng Tin Möøng cho caùc daân ngoaïi. Caùc ngaøi quyeát ñònh: neáu chôø ñôïi trong moät naêm maø khoâng coù taàu, seõ trôû laïi Roma xin Ñöùc Thaùnh Cha chæ veõ phaûi ñi nôi naøo vaø phaûi laøm vieäc toâng ñoà nhö theá naøo. Caùc ngaøi saün saøng vaâng lôøi vaø vui möøng ñöôïc sai ñi rao giaûng Tin Möøng taïi baát cöù nôi naøo treân traùi ñaát naøy.

Ñöùc Cha Pittau nhaän ñònh raèng: Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ khoâng nhöõng laø moät Ñaïi Toâng Ñoà, nhöng coøn laø moät vò coå voõ ôn keâu goïi truyeàn giaùo nöõa. Trong Sôû Löu Tröõ vaên thö cuûa Doøng Teân hieän coøn giöõ hôn 15 ngaøn böùc thö cuûa tu só treû Doøng Teân thuoäc theá kyû 17 vaø 18, xin ñi caùc xöù truyeàn giaùo; nhieàu böùc thö noùi roõ: lyù do thuùc ñaåy ñi truyeàn giaùo laø göông saùng cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ. Chính Ñöùc Cha Pittau cuõng nhaéc ñeán kinh nghieäm rieâng cuûa mình nhö sau: "Caû toâi nöõa, ngaøy moàng 3 thaùng 12 naêm 1951, Leã Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, toâi göûi thö leân Beà Treân xin ñi truyeàn giaùo taïi Nhaät. Vaø toâi ñaõ ñöôïc sai ñi truyeàn giaùo taïi ñaây trong nhieàu naêm". Trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi AÁn Ñoä thaùng 2 naêm 1986, giaûng khuyeân caùc linh muïc vaø nam nöõ tu só tuï hoïp trong nhaø thôø chính toøa Goa, nôi giöõ xaùc khoâng bò hö naùt cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, vaø sau khi thuaät laïi nhöõng chaëng ñöôøng truyeàn giaùo cuûa Thaùnh Nhaân, vò toâng ñoà khoâng bieát moûi meät cuûa mieàn duyeân haûi AÁn Ñoä, cuûa quaàn ñaûo Moluques, cuûa Nhaät Baûn vaø cuûa Trung Quoác (ñaûo Sancian), ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi: "Ngaøy nay, caùc toâng ñoà cuûa Tin Möøng phaûi theo böôùc chaân cuûa Nhaø Truyeàn Giaùo thôøi danh vaø nhieät thaønh naøy ñeå chieáu doïi aùnh saùng Chuùa Kitoâ cho moïi ngöôøi daân cuûa Luïc Ñòa AÙ Chaâu naøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page