Giaùm Muïc Hoa Kyø
keâu goïi baõi boû
aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùm Muïc Hoa Kyø keâu goïi baõi boû aùn töû hình.

(CNS 12/03/99) - Hoa Kyø (Massachussets) - Ñöùc Cha Sean O’Malley, Giaùm Muïc Fall River thuoäc bang Massachussets cuûa Hoa Kyø ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu trong giaùo phaän cuûa ngaøi haõy hieäp söùc vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II, trong noã löïc tranh ñaáu baõi boû aùn töû hình.

Quoác hoäi cuûa bang Massachussets ñang thaûo luaän nhieàu döï luaät nhaém taùi laäp aùn töû hình taïi bang naøy, vaø thoáng ñoác Paul Cellucci ñaõ baøy toû söï uûng hoä cuûa oâng trong vaán ñeà naøy. Trong laù thö muïc vuï Muøa Chay mang töïa ñeà "Phuùc AÂm cuûa Söï Soáng choáng laïi AÙn Töû Hình", ñöôïc ñaêng treân tôø baùo cuûa giaùo phaän, Ñöùc Cha O’Malley khaúng ñònh raèng aùn töû hình khoâng phaûi laø giaûi phaùp ñeå ñoái phoù vôùi naïn phaïm phaùp, nhöng traùi laïi noù ñaùnh löøa ngöôøi daân, taïo neân moät söï an taâm giaû taïo tröôùc moät vaán naïn xaõ hoäi heát söùc phöùc taïp. Traùi laïi, aùn tuø chung thaân laïi laø moät giaûi phaùp höõu hieäu ñeå giöõ cho xaõ hoäi ñöôïc an toaøn khoûi nhöõng ngöôøi ñaõ phaïm toäi aùc gheâ tôûm. Ngoaøi ra, ña soá caùc chuyeân gia veà khoa toäi phaïm ñeàu ñoàng yù raèng, aùn töû hình khoâng coù taùc ñoäng höõu hieäu trong vieäc ngaên ngöøa toäi phaïm xaûy ra.

Ñöùc Cha O’Malley cho bieát, trong khi nhöõng ngöôøi uûng hoä aùn töû hình cho raèng ñaây laø moät bieän phaùp ñeå ñoái phoù vôùi naïn phaïm phaùp vaø trôï giuùp cho caùc nhaân vieân an ninh, nhöng haàu heát trong soá 400 vò caûnh saùt tröôûng ñöôïc phoûng vaán daïo naêm 1995 ñeàu lieät keâ aùn töû hình vaøo haøng choùt, trong soá nhöõng bieän phaùp neân ñöôïc duøng ñeå giaûi quyeát naïn phaïm phaùp. Ngoaøi ra, aùn töû hình, moät khi ñaõ ñöôïc thi haønh thì khoâng theå naøo thay ñoåi ñöôïc vaø ñaõ coù nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi voâ toäi bò xöû oan. Trích daãn thoáng keâ taïi bang Illinois, Ñöùc Cha O’Malley cho bieát keå töø khi aùn töû hình ñöôïc taùi laäp taïi ñaây daïo naêm 1977, ñaõ coù 10 tröôøng hôïp phaïm nhaân bò keát aùn töû hình nhöng sau ñoù ñöôïc thaû ra vì hoï bò keát toäi oan. Ñoái vôùi rieâng ngöôøi Coâng Giaùo vaø nhöõng ngöôøi töï coi mình laø moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu, thì hoï thöøa bieát laø Chuùa Gieâsu khoâng bao giôø duøng baïo ñoäng ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà. Phuùc AÂm trình baøy cho chuùng ta moät tình thöông voâ bieân Thieân Chuùa daønh cho moãi moät ngöôøi, duø ñoù laø moät ngöôøi toäi phaïm hay khoâng. Chuùa Gieâsu khoâng bao giôø muoán ngöôøi phaïm toäi phaûi cheát, nhöng Ngaøi chæ muoán hoï trôû laïi. Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa laø, chuùng ta khoâng caàn phaûi tìm ra nhöõng bieän phaùp tröøng phaït cho nhöõng toäi phaïm ñeå ñaûm baûo söï an toaøn cho coâng chuùng, tuy nhieân chuùng ta phaûi giaûi thoaùt chính mình khoûi taâm thöùc thuø gheùt vaø muoán traû thuø ñoái vôùi caùc toäi nhaân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page