Chöông trình
Cuoäc hoïp maët quoác teá
caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuaàn tónh taâm quoác teá cuûa caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa.

Tuaàn tónh taâm quoác teá laàn thöù tö cuûa caùc Linh Muïc ñöôïc khai maïc saùng thöù Ba 22.06.99 taïi Nagiaret vaø beá maïc Chuùa Nhaät 27.06.99 taïi Gieârusalem. Sau nhöõng tuaàn tónh taâm quoác teá khoâng theå queân ñöôïc taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Fatima (Boà Ñaøo Nha) naêm 1996, taïi Ñeàn Thaùnh "Notre-Dame de la Paix" (Ñöùc Meï Hoøa Bình) taïi Yamoussoukro (Coäng Hoøa Coâte d'Ivoire) naêm 1997, taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe (Mexico) naêm 1998, tuaàn tónh taâm quoác teá laàn thöù boán cuûa caùc Linh Muïc naêm 1999 ñöôïc toå chöùc taïi Thaùnh Ñòa. Ñaây laø moät bieán coá quan troïng, trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000. Thaùnh Ñòa laø trung ñieåm cuûa Kitoâ Giaùo, laø nôi khôûi ñaàu cuûa Chöùc Linh Muïc thöøa taùc, laø nôi haønh höông cuûa caùc Linh Muïc ñeå ñaøo saâu saâu theâm "caên cöôùc cuûa mình" vaø ñeå khaùm phaù nôi caên cöôùc naøy yù nghóa cuûa luaät ñoäc thaân, cuûa vieäc taän hieán cuoäc ñôøi theo göông Chuùa Gieâsu, Linh Muïc thöôïng phaåm vaø ñôøi ñôøi, ñeå soáng laïi Chöùc Linh Muïc thöøa taùc ñaõ laõnh nhaän, ñeå taêng cöôøng yù chí phuïc vuï Giaùo Hoäi vaø ñeå ñaåy maïnh ñaø truyeàn giaùo trong Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû Nguyeân Cöùu Chuoäc. Noùi toùm laïi haønh höông Thaùnh Ñòa trong moät tuaàn leã, ñeå cuøng nhau caàu nguyeän, suy tö vaø tìm hieåu bieát nhieàu hôn veà chính nhöõng nôi Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá, ñaõ sinh ra, sinh soáng, giaùo huaán, hoaït ñoäng muïc vuï, truyeàn giaùo, thi haønh caùc coâng vieäc töø thieän baùc aùi, chòu cheát vaø soáng laïi, vaø tröôùc khi trôû veà vôùi Chuùa, sai caùc moân ñeä ñi khaép theá giôùi tieáp tuïc coâng vieäc cöùu chuoäc cuûa cuûa Ngöôøi: "Caùc con haõy laøm vieäc naøy ñeå nhôù ñeán Thaày. Caùc con haõy ñi khaép theá gian vaø haõy rao giaûng Tin Möøng cho muoân daân vaø haõy röûa toäi cho hoï nhaân danh Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn".

Taïi caùc nôi thaùnh, trong tình huynh ñeä Linh Muïc, trong daáu aán bí tích chöùc thaùnh, vôùi caùc göông saùng vaø chöùng taù ñôøi soáng cuûa caùc anh em, caùc Linh Muïc seõ caûm thaáy mình ñoaøn keát chaët cheõ vôùi nhau hôn, khoâng phaân bieät maàu da, tieáng noùi, vaên hoùa, bieân giôùi vaø seõ haêng say soáng ñaày ñuû moãi ngaøy moãi theâm maõi chöùc Linh Muïc ñaõ laõnh nhaän do loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa.

Vaø sau ñaây laø chöông trình cuûa Tuaàn Tónh Taâm quoác teá cuûa caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa. Cuõng nhö ba tuaàn tónh taâm tröôùc ñaây ñöôïc ñaët döôùi söï baûo trôï cuûa Ñöùc Trinh Maria raát Thaùnh, Meï Chuùa Gieâsu, Meï Giaùo Hoäi vaø Meï caùc Linh Muïc (Fatima, Yamoussoukro vaø Guadalupe), tuaàn tónh taâm thöù boán vaø cuoäc haønh höông taïi Thaùnh Ñòa ñöôïc khai maïc taïi Nagiaret. Nagiaret laø thaønh phoá cuûa Maàu Nhieäm Truyeàn Tin, cuûa Maàu Nhieäm Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, khôûi söï Maàu Nhieäm Cöùu Chuoäc. Taïi ñaây trong ba ngaøy 22, 23, 24, caùc Linh Muïc ñöôïc soáng beân caïnh Ñöùc Maria, Meï cuûa mình, ñeå xin Ngöôøi daïy baûo, chæ veõ cho bieát theo Chuùa Gieâsu, nhö chính Ngöôøi ñaõ laøm: "Naøy toâi laø toâi taù Chuùa, toâi xin vaâng nhö lôøi Thieân Söù truyeàn". "Ñöùc Maria tích tröõ vaø suy ngaém trong taâm hoàn Ngöôøi taát caû nhöõng gì ñaõ nghe bieát vaø ñaõ thaáy".

Ngaøy thöù Ba 22.06.99, taïi Nagiareth - Ban saùng Thaùnh Leã ñoàng teá khai maïc trong Ñeàn Thôø Truyeàn Tin. Tröôùc Thaùnh Leã, Giôø kinh Phuïng Vuï vaø sau Thaùnh Leã baøi thuyeát trình thöù nhaát. Ban chieàu: Caàu nguyeän beân Nuùi Taùm Moái Phuùc Thaät - haønh höông Capharnao vaø Tabga, nôi Chuùa hoaït ñoäng truyeàn giaùo. Taïi ñaây leã nghi tuyeân xöng Ñöùc Tin: "Toâi tin Giaùo Hoäi duy nhaát, thaùnh thieän, coâng giaùo vaø toâng truyeàn". Söï hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi, vôùi caùc vò chuû chaên trong Giaùo Hoäi laø moät trong caùc ñaëc tính thieát yeáu cuûa Chöùc Linh Muïc.

Ngaøy thöù Tö 23.06.99, taïi Nagiareth - Ban saùng nhö ngaøy hoâm tröôùc: Giôø Kinh Phuïng Vuï - Thaùnh Leã troïng theå ñoàng teá vaø baøi thuyeát trình thöù hai. Ban chieàu: Haønh höông taïi Banias-Fonti beân soâng Giordano, nôi Chuùa laõnh pheùp röûa vaø khôûi söï ñôøi soáng coâng khai. Taïi ñaây, taát caû caùc Linh Muïc tuyeân xöng ñöùc tin: "Toâi tin coù moät pheùp röûa ñeå tha toäi". Vôùi vieäc tuyeân xöng naøy caùc Linh Muïc yù thöùc hôn veà chöùc Linh Muïc chung, do Pheùp Röûa Toäi, vaø chöùc Linh Muïc thöøa taùc ñaõ laõnh nhaän do bí tích Phong Chöùc: hai chöùc Linh Muïc khaùc nhau, nhöng hoøa hôïp vaø hieäp nhaát ñôøi soáng Giaùo Hoäi. Ban toái - trong saân Ñeàn Thôø Nagiareth, caùc Linh Muïc laàn haït chung vôùi nhau cuøng vôùi Giaùo Daân Nagiareùt, röôùc ñeøn vaø nghe chöùng taù veà ñôøi soáng Linh Muïc. Sau ñoù, leã nghi daâng mình cho Ñöùc Trinh Nöõ Maria.

Thöù Naêm 24.06.99 - vaãn taïi Nagiareth, ban saùng: chöông trình nhö hai ngaøy tröôùc. Sau Thaùnh Leã, baøi thuyeát trình thöù ba. Ban chieàu: nhöõng cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc coäng ñoàng Kitoâ taïi Galilea. Taïi ñaây caùc Linh Muïc tuyeân xöng ñöùc tin: "Toâi tin kính Moät Chuùa Gieâsu Kitoâ, Con moät Thieân Chuùa". Vôùi Leã nghi phong chöùc, Linh Muïc ñöôïc ñoàng hoùa vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ (in persona Christi): Thaày Daïy, Ñaáng Thaùnh Hoùa vaø Vò Chuû Chaên daân Chuùa. Ñaây laø ba nhieäm vuï chính cuûa Giaùm Muïc vaø cuûa Linh Muïc, ngöôøi coâng taùc tröïc tieáp cuûa Giaùm Muïc: nhieäm vuï giaùo huaán (Thaày daïy Ñöùc Tin) - nhieäm vuï Thaùnh Hoùa (caàn thaùnh hoùa baûn thaân tröôùc) - vaø nhieäm vuï höôùng daãn Daân Chuùa (nhö vò chuû chaên nhaân laønh: Ta ñeán ñeå phuïc vuï, chöù khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc vuï).

Thöù Saùu 25.06.99 - Töø Nagiareth tieán veà Gieârusalem - Ban saùng: Döøng laïi Capharnao: Thaùnh Leã ñoàng teá troïng theå treân naêm chieác thuyeàn lôùn ñöôïc chaïy saùt beân nhau giöõa bieån hoà Tiberiade (bieån Galilea). Sau Thaùnh Leã, leân ñöôøng ñi Gieârusalem. Leã nghi troïng theå tieán vaøo Ñeàn Thôø Moà Thaùnh. Ban toái: caàu nguyeän vaø suy tö veà lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa Gieâsu cho caùc Toâng Ñoà, nhöõng Linh Muïc ñaàu tieân cuûa Ngöôøi.

Thöù Baåy 26.06.99 - Ban saùng: Haønh höông caùc nôi Thaùnh taïi chính Gieârusalem, nôi dieãn ra Cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Ban chieàu: Thaùnh Leã ñoàng teá troïng theå ôû Betlem taïi Quaûng Tröôøng Giaùng Sinh.

Chuùa Nhaät 27.06.99, ngaøy beá maïc - Taïi Gieârusalem, Thaùnh leã Phong Chöùc Linh Muïc cho moät soá Thaày Saùu vôùi söï tham döï cuûa caùc Linh Muïc haønh höông: cô hoäi höõu ích ñeå soáng laïi Chöùc Linh Muïc cuûa mình vaø ñeå oân laïi lôøi khaán höùa trung thaønh vôùi Chuùa, vôùi Giaùo Hoäi.

Ngoaøi chöông trình chính thöùc cuûa Tuaàn Tónh Taâm, cuoäc haønh höông coøn ñöôïc keùo daøi cho nhöõng ai muoán tham döï. Chöông trình töï do vaø keùo daøi töø 28.06.99 ñeán 4.07.99 ñöôïc goïi laø nhöõng loä trình coù tính caùch hoïc hoûi Kinh Thaùnh nhö: Haønh höông Nuùi Sinai: nôi Thieân Chuùa truyeàn 10 giôùi raên cho Maisen - Theo veát chaân Toå Phuï Maisen trong cuoäc Xuaát Haønh ra khoûi Ai Caäp - Haønh höông Nuùi Nebo vaø höôùng nhìn veà Ñaát Höùa (beân Jordanie).


Back to Radio Veritas Asia Home Page