Cuoäc hoïp giöõa Vatican
Thò Xaõ Roma vaø Doøng Cappucin
veà Leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp giöõa Vatican, Thò Xaõ Roma vaø Doøng Cappucin veà Leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio.

Vatican - 12.03.99 - Ñeå vieäc tieáp ñoùn caùc ñoaøn haønh höông öôùc mong tham döï Leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio vaøo ngaøy moàng 2 thaùng 5/1999 tôùi ñaây, ñöôïc toát ñeïp vaø roäng raõi heát söùc, thì saùng thöù Saùu 12/03/99, trong noäi thaønh Vatican coù moät cuoäc gaëp gôõ treân caáp baäc cao vôùi söï tham döï cuûa caùc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Re, phoù Quoác Vuï Khanh, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, vò ñaïi dieän Doøng Cappucin vaø UÛy Ban Haønh Chaùnh Thò Xaõ Roma. Vì soá ngöôøi ghi teân tham döï leân tôùi con soá quaù möùc coù theå, ñoái vôùi khu vöïc Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, neân caùc vò tham döï buoåi hoäi ñaõ ñi quyeát ñònh laø caùc ngöôøi haønh höông coù theå tham döï cuøng moät luùc Leã Nghi Phong Chaân Phöôùc, ñöôïc dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan taïi Laterano, ñöôïc tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Sau leã nghi Phong Chaân Phöôùc, ÑTC seõ ñi ñeán Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Laterano ñeå ñoïc kinh Truyeàn Tin, chaøo thaêm vaø Ban Pheùp Laønh cho caùc nguôøi hieän dieän. Cuõng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Laterano, tröôùc khi ÑTC tôùi, seõ coù thaùnh leã cho caùc ñoaøn haønh höông. Leã nghi ñoïc kinh Truyeàn Tin taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan in Laterano cuõng ñöôïc tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Vì soá veù phaùt cho Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñaõ heát, Caùc Cha Doøng Cappucins seõ lo vieäc daønh choã vaø phaùt veù cho caùc ngöôøi tham döï taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Laterano. Veù phaùt ra cho hai Quaûng Tröôøng seõ coù maàu saéc khaùc nhau. Vaø caùc xe chôû haønh khaùch phaûi tröng veù naøy, ñeå coù choã ñaäu daønh rieâng cho moãi loaïi veù. Ñaây laø moät bieán coá chöa bao giôø xaåy ra trong Leã Nghi Phong Chaân Phöôùc hay Phong Hieån Thaùnh. Soá nguôøi töø khaép theá giôùi tuoán veà Roma coù hôn moät trieäu. Leã Phong Chaân Phöôùc cho Vò Saùng Laäp Opus Dei tröôùc ñaây, chæ coù khoaûng nöûa trieäu. Cha Pio laø moät nhaân vaät laï luøng ñöôïc bieát ñeán treân caû theá giôùi, nhö Meï Teâreâsa, khaùc ôû choã laø Cha Pio chæ soáng vaø hoaït ñoäng muïc vuï trong 30 naêm trôøi taïi San Giovanni di Rotondo, khoâng bao giôø ra khoûi ñaây. Traùi laïi Meï Teâreâsa ñi khaép theá giôùi. Trong töông lai, Leã Phong Chaân Phöôùc cho Meï Teâreâsa chaéc chaén seõ heát söùc long troïng vaø ñoâng ngöôøi tham döï khoâng keùm Cha Pio.


Back to Radio Veritas Asia Home Page