ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Laøo Quoác vaø Kampuchia
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Laøo Quoác vaø Kampuchia ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 08.02.99 - Saùùng thöù Hai, muøng 8 thaùng 2/1999, ÑTC tieáp taùm vò Giaùm Muïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Laøo vaø Kampuchia ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh. Ñaây laø laàn thöù nhaát sau hôn 40 naêm caùc Giaùm Muïc Laøo laïi ñöôïc ñeán Roma gaëp Vò Ñaïi Dieän Chuùa Kitoâ vaø Vò Keá Nghieäp Pheâroâ. Lòch söû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Laøo Quoác ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaát vaû, baùch haïi vaø töû ñaïo nöõa. Naêm 1973, soá caùc ngöôøi Coâng Giaùo chæ coù 45 ngaøn. Ñoái vôùi caùc ngöôøi Coâng Giaùo naøy, ngoaøi nhöõng hoaït ñoäng hoaøn toaøn coù tính caùch thieâng lieâng, Giaùo Hoäi coøn lo laéng cho hoï coù tröôøng hoïc, traïi cuøi, caùc traïm phaùt thuoác vaø chöõa beänh mieãn phí. Caùc nhaø truyeàn giaùo, caùch rieâng Doøng Taän Hieán cuûa Ñöùc Maria voâ nhieãm (OMI) ñaõ toå chöùc caû nhöõng lôùp daïy ngheà vaø hôïp taùc xaõ.

Nhöõng thaønh quaû cuûa vieäc trôû laïi ñaõ phaûi traû baèng giaù maùu caùc vò töû ñaïo. Ngoaøi Cha Joseph Tien, linh muïc ngöôøi Laøo, bò coäng saûn gieát naêm 1954, coøn coù saùu vò khaùc thuoäc Doøng Taän Hieán cuûa Ñöùc Maria OMI, naêm nhaø truyeàn giaùo Phaùp vaø ba giaùo lyù vieân cuõng bò saùt haïi. Teân caùc ngaøi ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Laøo Quoác göûi veà Roma ñeå ghi vaøo Cuoán Taân Töû Ñaïo Thö cuûa Naêm 2000. Töø naêm 1975, vôùi chính phuû xaõ hoäi Pathet Laøo, Giaùo Hoäi vaãn bò baùch haïi, caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác bò truïc xuaát, caùc cô sôû Giaùo Hoäi bò tòch thu, nhieàu tín höõu bò giam taïi caùc traïi taäp trung. Naêm 1977, Nhaø nöôùc Laøo tòch thu caû caùc nhaø thôø, nhaø nguyeän, bieán thaønh nhöõng kho chöùa haøng hoùa, vaät lieäu hay tröôøng hoïc... Naêm 1984, Ñöùc Cha Khamphan, Giaùm Muïc ñaïi dieän Toâng Toøa coi soùc giaùo phaän Pakseù, bò giam tuø vaø hieän vaãn coøn bò giam; hai linh muïc bò ñöa ñeán traïi caûi huaán vaø moät vò khaùc bò quaûn thuùc taïi gia. Naêm 1989, caùc tín höõu mieàn Baéc bò caám cöû haønh phuïng töï cho tôùi naêm 1991, Hieán phaùp môùi cho töï do toân giaùo, nhöng coù nhöõng coâng chöùc chuû yù giaûi thích caùch chuû quan: töï do cho caùc toân giaùo truyeàn thoáng cuûa Laøo maø thoâi. Hieän nay, Nhaø Caàm quyeàn nhaän thaáy caàn phaûi coù moät cô caáu Giaùo Hoäi, ñeå duøng nhö ñieåm tham khaûo vaø ñoái thoaïi vôùi Nhaø Nöôùc, nhöng khoâng nghó ñeán vieäc thaønh laäp Giaùo Hoäi "aùi quoác" nhö taïi Trung Quoác. Cho tôùi naøy caùc giaùm muïc Laøo chöa ñaùp laïi yù muoán cuûa Nhaø Caàm Quyeàn. Theo söï nhaän xeùt cuûa nhieàu ngöôøi, thaùi ñoä treân ñaây coù theå laø moät côûi môû nhaèm tieán ñeán vieäc coâng nhaän tính caùch phaùp nhaân cuûa Giaùo Hoäi vaø tieán ñeán vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh. Vieäc caùc Giaùm Muïc laàn thöù nhaát, sau hôn 40 naêm, ñöôïc ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, laø daáu hieäu tích cöïc cho moät côûi môû naøo ñoù veà phía chính phuû Laøo Quoác.


Caùc Giaùm Muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh

Cuõng töø ngaøy 8.02.99, caùc Giaùm Muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh. Saùng thöù Hai 8.02.99, sau caùc Giaùm Muïc Laøo Quoác vaø Kampuchia, ÑTC tieáp 15 vò Giaùm Muïc mieàn Lazio. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ goàm 250 vò, ñöôïc chia theo 20 mieàn. ÑTC seõ tieáp caùc Giaùm Muïc cuûa moãi mieàn. Coù mieàn, vì con soá ñoâng, phaûi chia thaønh hai nhoùm. Saùng thöù Hai 8/02/99, ÑTC tieáp nhoùm thöù nhaát cuûa mieàn Lazio. Sau cuøng, ÑTC seõ ñoïc dieãn vaên chung cho taát caû caùc Giaùm Muïc YÙ trong Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi vaøo thaùng naêm 1999 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page