Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
ñoái thoaïi vôùi
taát caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñoái thoaïi vôùi taát caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc.

Roma [Apic 12/01/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo tieáp tuïc ñeo ñuoåi cuoäc ñoái thoaïi vôùi taát caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Taây Phöông vaø Ñoâng Phöông.

Ñöùc oâng Eleuterio Fortino, phoù thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà hieäp nhöùt Kitoâ Giaùo ñaõ ñöa ra khaúng ñònh treân ñaây moät tuaàn tröôùc khi Giaùo Hoäi böôùc vaøo tuaàn leã caàu cho hieäp nhöùt Kitoâ Giaùo keùo daøi töø ngaøy 18 ñeán 25/01/99 tôùi ñaây.

Ñeà caäp ñeán caùc quan heä cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vôùi Chính Thoáng Giaùo, Ñöùc oâng Faustino cho bieát töø naêm 1980 ñeán nay, cuoäc ñoái thoaïi ñaõ ñaït ñöôïc boán vaên kieän noùi leân moät quan nieäm chung veà Giaùo Hoäi. Nhöõng cuoäc tranh luaän giöõa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp vaø caùc tín höõu Chính Thoáng veà caùc nôi thôø phöôïng, ñaõ ngaên caûn vieäc trieäu taäp uûy ban hoån hôïp töø naêm 1993. Nhöng naêm nay, cuoäc ñoái thoaïi seõ ñöôïc taùi tuïc vôùi khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa UÛy Ban quoác teá ñöôïc döï truø dieãn ra vaøo thaùng 6/1999 tôùi taïi Baltimore, Hoa Kyø.

Vò phoù Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà hieäp nhöùt Kitoâ Giaùo cuõng nhaéc laïi raèng môùi ñaây moät uûy ban hoån hôïp goàm ñaïi dieän cuûa Toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Rumani vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp, ñaõ nhoùm hoïp laàn ñaàu tieân hoài thaùng 10/1998 naêm vöøa qua. Moät cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai seõ dieãn ra vaøo ngaøy 28/01/99 tôùi ñaây.

Veà cuoäc ñoái thoaïi vôùi Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther, Ñöùc oâng Fortino noùi ñeán tuyeân ngoân chung cuûa hai Giaùo Hoäi veà vaán ñeà ôn coâng chính hoùa. Ñaây laø thaønh quaû cuûa moät cuoäc ñoái thoaïi ñaõ keùo daøi töø 30 naêm nay.

Cuoái cuøng, Ñöùc oâng Fortino nhaán maïnh raèng lòch trình möøng naêm thaùnh taïi Roma cuõng ñaõ tieân lieäu nhieàu cuoäc cöû haønh ñaïi keát, ñaëc bieät vieäc môû Cöûa Thaùnh taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Thaùnh Phaoloâ ngoaïi thaønh vaøo ngaøy 18/01 naêm 2000 vaø vieäc töôûng nieäm caùc chöùng nhaân boû mình vì Chuùa Kitoâ trong suoát theá kyû 20, seõ dieãn ra vaøo ngaøy 7/05 naêm 2000 taïi hí tröôøng Coliseo. Cuoái cuøng, moät cuoäc gaëp gôõ lieân Kitoâ giaùo hieän cuõng ñang ñöôïc chuaån bò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page