Baøn veà cuoäc haønh höông
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
theo veát chaân Toå Phuï Abraham

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøn veà cuoäc haønh höông cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, theo veát chaân Toå Phuï Abraham.

Trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin tröa 29.06.99, Leã kính hai Thaùnh Pheâroâ-Phaoloâ, Ñöùc Gioan Phaoloâ II loan baùo hai bieán coá quan troïng: (1.) coâng boá böùc thö veà cuoäc löõ haønh taïi caùc nôi thaùnh lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi vaø (2.) cuoäc haønh höông taïi caùc nôi lòch söû naøy maø ngaøi öôùc mong töø laâu vaø muoán thöïc hieän trong Naêm Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, neáu Chuùa muoán.

Vaø ñeå ñeà phoøng nhöõng giaûi thích sai laïc veà chuyeán ra ñi naøy, ÑTC neâu cao ngay muïc ñích vaø yù nghóa cuûa cuoäc haønh höông: "Toâi muoán nhaán maïnh ñeán yù nghóa hoaøn toaøn toân giaùo vaø thieâng lieâng cuûa cuoäc haønh höông naøy. Vì theá khoâng theå gaùn gheùp cho cuoäc haønh höông nhöõng giaûi thích khaùc". ÑTC cho bieát theâm veà chöông trình cuûa cuoäc haønh höông maø ngaøi öôùc mong thöïc hieän. Ñoù laø: "Vieáng thaêm thaønh phoá Ur coå kính xöa kia cuûa nguôøi daân Chaldei (nay thuoäc Coäng Hoøa AÛ Raäp Irak), mieàn ñaát queâ höông cuûa Abraham hoaëc Nuùi Sinai bieåu hieäu cuûa Cuoäc Xuaát Haønh vaø cuûa Lôøi Giao Öôùc vaø nhaát laø Nagiaret, Betlem vaø Gieârusalem ... töùc laø böôùc theo con ñöôøng cuûa vieäc Maïc Khaûi cuûa Thieân Chuùa". Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi theâm: "Nôi con ngöôøi toâi coù moät öôùc muoán raát maïnh meõ ñöôïc ñeán caàu nguyeän taïi caùc nôi thaùnh naøy, treân caùc nôi ñoù Thieân Chuùa Haèng Soáng ñaõ ñeå laïi daáu veát cuûa Ngöôøi vaø nhöõng nôi naøy, moät phaàn, toâi ñaõ vieáng thaêm naêm 1965, luùc toâi coøn laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia". ÑTC keát thuùc: "Trôû laïi, nhö vò Giaùo Hoaøng löõ haønh trong dòp naêm 2000 laø yù chæ maø toâi xin phuù thaùc cho Chuùa vaø cho Ñöùc Maria raát thaùnh, tin töôûng vaøo lôøi caàu nguyeän cuûa anh chò em".

Bình luaän lôøi loan baùo veà cuoäc haønh höông ñöôïc döï tính cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, trong baøi xaõ thuyeát cuûa nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ "Töông Lai", soá ra ngaøy 30.06.99 kyù giaû Domenico del Rio, thaønh thaïo veà caùc vaán ñeà Vatican vaø veà Naêm Thaùnh, ñaõ vieát nhö sau: "Cha oâng chuùng toâi ñaõ laø moät ngöôøi löõ haønh". Lôøi naøy ngöôøi Do Thaùi ñaïo ñöùc thöôøng noùi leân ñeå minh chöùng "caên cöôùc rieâng cuûa mình laø ngöôøi thuoäc veà Daân Chuùa". Ngöôøi löõ haønh laø ngöôøi di chuyeån. Ngöôøi cha oâng cuûa toâi, töùc toå phuï Abraham, soáng taïi thaønh phoá Ur, trong nöôùc Mesopotamia xöa kia, nay laø Irak, nghe tieáng goïi cuûa Thieân Chuùa. "Ngöôi haõy ra ñi khoûi mieàn ñaát cuûa ngöôi vaø ra khoûi nhaø cuûa cha ngöôi, tieán ñeán moät xöù sôû maø Ta seõ chæ cho ngöôi". Ñaây laø khôûi söï moät loä trình daøi vaø khoù khaên ñöa Daân Chuùa ñeán Ñaát Höùa". AÙp duïng vaøo Ñöùc Gioan Phaoloâ II, taùc giaû vieát: Ngöôøi löõ haønh laø Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Ngaøi ñaõ loan baùo loä trình cao caû nhaát cuûa ngaøi; vôùi loä trình naøy ngaøi muoán ñeán caùc mieàn ñaát, nôi maø loøng nhaân haäu, quyeàn naêng vaø ôn cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa ñaõ bieåu loä: taïi Ur, theo veát chaân cuûa Abraham, treân Nuùi Sinai cuûa Maisen, taïi Palestine cuûa Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Chuoäc nhaân loaïi vaø cuûa Ñöùc Maria thaønh Nagiaret. Moät mô öôùc ñaõ ñöôïc chính ngaøi tieát loä caùch ñaây maáy naêm trong buoåi gaëp gôõ giôùi baùo chí. "Toâi muoán ra ñi theo veát chaân cuûa Daân Chuùa, ñöôïc khôûi söï baèng cuoäc ra ñi cuûa Abraham: tieán ñi theo caùc neûo ñöôøng cuûa Cöïu vaø Taân Öôùc: Nagiaret, Betlem vaø Gieârusalem". Chính treân caùc mieàn ñaát naøy, nôi Chuùa Kitoâ ñaõ laø Ngöôøi löõ haønh, baèng vieäc laøm nhieàu pheùp laï treân caùc ngaû ñöôøng, Ñöùc Wojtyla muoán ñeán, duø baèng moät chuyeán ra ñi meät nhoïc, duø phaûi choáng gaäy, ñeå keát thuùc theá kyû naøy, ñeå tieán ñeán ñænh choùt cuûa loä trình qua theá giôùi naøy. Moät ngaøy kia ngaøi noùi: "Toâi seõ hoaøn taát cuoäc löõ haønh cuûa toâi taïi Thaùnh Ñòa; cho tôùi luùc naøy ñaây, toâi ñaõ ñi qua raát nhieàu nöôùc, nhöng sau cuøng phaûi ñi ñeán caùc Nôi Thaùnh naøy". Ñöùc Wojtyla muoán ñi ñeán Gieârusalem treân caùc con ñöôøng doác ñöa ñeán Ñoài Calvario, treøo leân caùc ñoài cuûa Nagiaret, qua beân bôø hoà Galilea, theo caùc loái ñi cuûa caùc muïc ñoàng taïi caùc thung luõng nhoû beù cuûa Betlem, tieán ñeán sa maïc daãn veà Gerico vaø ñeán bôø soâng Giordano, chieâm ngöôõng nhöõng ñaùm maây daày ñaëc ñeå heù loït aùnh saùng maët trôøi treân Bieån Cheát.

Hoâm thöù Ba 29 thaùng 6/1999, ÑTC nhaéc laïi ngaøi ñaõ ñeán nhöõng nôi thaùnh naøy vaøo ñaàu thaùng 12 naêm 1965, luùc laø Toång Giaùm Muïc Cracovia. Nhöõng kyû nieäm veà nhöõng nôi thaùnh naøy ñaõ ñöôïc ngaøi ghi laïi trong maáy caâu thô, trong ñoù ngaøi thaáy mieàn ñaát naøy nhö ñieåm treân ñoù Thieân Chuùa muoán döøng laïi ñeå gaëp gôõ loaøi ngöôøi. Caâu thô ÑTC ñaõ vieát laø: "Chuùa tìm con ngöôøi khaép nôi. Ñeå tìm con ngöôøi khaép nôi, caàn phaûi döøng laïi taïi moät ñieåm". Taùc giaû baøi xaõ thuyeát bình luaän veà caâu thô naày cuûa ÑTC nhö sau: Nhöng chính caùi ñoù, caùi Thieân Chuùa tìm vaø döøng laïi, caùi gaây ngaïc nhieân, caùi laøm meâ li ... phaùt xuaát töø mieàn ñaát naøy. Ñöùc Karol Wojtyla ñaõ caûm thaáy mình bò xaâm chieám bôûi söï kyø dieäu cuûa mieàn ñaát ñöôïc chuùc phuùc naøy, mieàn ñaát maø chính Chuùa cuõng laø Ngöôõi Löõ Haønh. Sau cuoäc haønh höông naêm 1965, Ñöùc Karol Wojtyla vieát: "Hôõi nôi kia, nôi cuûa Thaùnh Ñòa, ngöôi chieám khoaûng caùch nôi taâm hoàn ta. Vì theá ta khoâng theå böôùc ñi leân ngöôi ñöôïc. Ta phaûi quì goái tröôùc ngöôi"... Kyù giaû Domenico del Rio keát thuùc: Ngaøy nay ÑTC coøn mô öôùc caûm thaáy söï kyø dieäu kia. Trong Naêm 2000, ngaøi muoán trôû laïi ñeå chieâm ngaém laïi caùi ngaïc nhieân, caùi meâ li ñoù. Trong thôøi gian cuûa naêm Ñaïi Toaøn Xaù vaø cuûa loøng thöông xoùt Thieân Chuùa, chính taïi Thaùnh Ñòa maø ÑTC muoán ñeán, duø vôùi böôùc ñi meät nhoïc, (muoán ñeán) ñeå quì goái xin ôn tha thöù vaø loøng thöông xoùt Thieân Chua cho Giaùo Hoäi vaø cho nhaân loaïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page