Ban toå chöùc
Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân naêm 2000
taïi Roma
baét ñaàu phaùt ñôn ñeå ghi teân tham döï

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ban toå chöùc Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân naêm 2000 taïi Roma phaùt ñôn ñeå ghi teân tham döï.

Vatican - 21.06.99 - Ban toå chöùc Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân laàn thöù 15, vaøo naêm 2000, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø ngaøy 15 ñeán 20 thaùng 8 naêm 2000, ñaõ baét ñaàu phaùt ñôn xin ghi teân tham döï. Theo thoâng caùo cuûa Ban Toå Chöùc, vieäc ghi teân laø baét buoäc ñoái vôùi moïi thanh nieân muoán tham döï vaø vì nhöõng lyù do kyõ thuaät, vieäc ghi teân naøy lieân heä ñeán caû caùc nhoùm töï lo lieäu vieäc truù troï, caùc nhoùm truù troï taïi caùc khaùch saïn vaø caùc thanh nieân Roma. Vì laø nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc nghó ra vaø ñöôïc toå chöùc cho thanh nieân, vì theá caùc thanh nieân tham döï phaûi troøn 16 tuoåi. Caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, caùc Phong Traøo, caùc Hoäi Ñoaøn vaø caùc Coäng Ñoàng quoác teá, coù theå ghi teân cho caùc nhoùm cuøng moät loaïi. Caùc ñôn ghi teân tham döï caàn ñöôïc göûi tôùi Phaân Boä Thanh Nieân cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, trong haïn 30/04/2000. Töø thaùng 9 naêm 1999 ñôn xin ghi teân coù theå saün saøng caû trong heä thoáng Internet cuûa UÛy Ban Trung Öông Ñaïi Toaøn Xaù: E-mail: http@www.jubil2000.org, Web Page: www.jubil2000.org. Thoâng caùo vieát: caùc thanh nieân ñöôïc ñoùn tieáp baèng hai caùch khaùc nhau: caùch ñôn sô, thuaän tieän cho nhöõng thanh nieân muoán coù kinh nghieäm veà ñôøi soáng xaõ hoäi, seõ ñöôïc ñoùn tieáp taïi caùc gia ñình, giaùo xöù, nhaø doøng, tröôøng hoïc, ñaïi hoïc, caém traïi vaø caùc leàu vaûi. Trong tröôøng hôïp naøy, moãi thanh nieân tham döï caàn mang theo moät bao nguû vaø coù theå troï taïi Roma hoaëc caùc nôi chung quanh. Caùch thöù hai: truù troï taïi caùc khaùch saïn. Nhöõng thanh nieân muoán truù troï theo caùch naøy, caàn töï lo lieäu, hoaëc cuõng coù theå tieáp xuùc vôùi Vaên Phoøng trung öông phuï traùch veà Dòch Vuï Ñoùn Tieáp. Thoâng caùo vieát theâm: Theo truyeàn thoáng toát laønh, ñeå giuùp ñôõ caùc thanh nieân ñeán töø caùc nöôùc ngheøo veà kinh teá, ban toå chöùc ñaõ laäp moät Quyõ cuûa Tình Lieân Ñôùi. Moãi thanh nieân trong luùc ghi teân tham döï seõ goùp theâm 10 Myõ kim. Soá tieàn thu ñöôïc seõ daønh cho caùc thanh nieân thieáu thoán hôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page