Linh Muïc bò caùo buoäc
saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi
ñöôïc traû töï do

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Linh Muïc bò caùo buoäc saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi ñöôïc traû töï do.

(Reuters 17/02/99) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala) - Thöù Tö 17/02/99, moät vò thaåm phaùn ngöôøi Guatemala ñaõ ra leänh traû töï do cho linh muïc Mario Orantes, ngöôøi bò caùo buoäc laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala. Ñöa ra quyeát ñònh naøy, thaåm phaùn Henry Monroy noùi raèng, phía coâng toá vieân chính phuû khoâng coù ñuû baèng chöùng ñeå buoäc toäi cha Orantes. Tuy nhieân, oâng cuõng noùi laø oâng chæ taïm gaùc laïi vuï aùn naøy, vaø cha Orantes vaãn coù theå bò baét laïi neáu uûy ban ñieàu tra tìm theâm ñöôïc baèng chöùng laø cha coù dính líu tôùi vuï aùn naøy.

Cha Orantes ñaõ bò giam töø thaùng 7 naêm ngoaùi cho ñeán nay vaø khi uûy ban coâng toá cuûa chính phuû caùo buoäc raèng cha ñaõ duøng con choù do cha nuoâi ñeå taán coâng Ñöùc Cha Juan Gerardi. Tuy nhieân caùc cuoäc giaûo nghieäm xaùc cuûa vò Giaùm Muïc quaù coá ñaõ khoâng cho ñuû baèng côù ñeå uûng hoä caùo buoäc naøy. Hai ngaøy tröôùc khi qua ñôøi daïo cuoái thaùng 4/1998 naêm ngoaùi, Ñöùc Cha Gerardi ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo thu thaäp nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong 36 naêm noäi chieán taïi nöôùc naøy. Caùc nhaø quan saùt tin raèng ñaây laø lyù do khieán cho ngaøi bò saùt haïi, vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo Guatemala cho raèng nhieàu vò só quan cao caáp trong quaân ñoäi Guatemala ñaõ nhuùng tay vaøo vuï saùt haïi vò Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Leân tieáng taïi nhaø thöông nôi cha ñang naèm chöõa beänh, linh muïc Orantes ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Thaåm phaùn Henry Monroy ñaõ chöùng toû raèng vaãn coøn coâng lyù taïi Guatemala". Trong khi moät phaùt ngoân vieân cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn thuoäc vaên phoøng Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala ñaõ cay ñaéng baøy toû caûm nghó nhö sau: "Söï kieän coâng toá vieân chính phuû caùo buoäc linh muïc Orantes laø ngöôøi saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi, roõ raøng laø moät cuoäc tuyeân truyeàn ñeå laøm haï giaûm uy tín cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo cuõng nhö cuûa vò coá Giaùm Muïc Gerardi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page