Giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc
saép cho xuaát baûn
Cuoán Martyrologium Germanicum
(Haïnh caùc vò Töû Ñaïo Ñöùc)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc saép cho xuaát baûn Cuoán Martyrologium Germanicum (Haïnh caùc vò Töû Ñaïo Ñöùc).

Tin Ñöùc Quoác (Mainz, baùo Jesus, thaùng 7/1999) - Nguyeät san Jesus soá phaùt haønh thaùng 7/1999 loan tin raèng: Giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc saép cho xuaát baûn Cuoán Haïnh caùc Vò Töû Ñaïo Ñöùc (Martyrologium Germanicum), ñaõ bò gieát cheát vì söï thuø gheùt ñaïo, thuø gheùt ñöùc tin Coâng Giaùo, döôùi thôøi nhaø ñoäc taøi Aldolf Hitler. Hieän nay chöa bieát roõ con soá caùc vò Töû Ñaïo ñöôïc ghi trong Cuoán Haïnh Töû Ñaïo naøy laø bao nhieâu, nhöng theo nguoàn tin chaéc chaén, thì coù 200 Linh Muïc trieàu vaø doøng vaø hôn 100 Giaùo Daân. Trong danh saùch caùc Vò Töû ñaïo naøy coù hai ngöôøi giaùo daân ñaõ ñöôïc laøm aùn phong Chaân Phöôùc: ñoù laø nhaø baùo Fritz Michael Gerlich, Tin Laønh, trôû laïi Coâng Giaùo, vaø giaùm ñoác baùo coù teân goïi laø "Con Ñöôøng" (Der Weg) bò gieát cheát taïi Dachau vaø Nicolaus Gros, bieân taäp vieân cuûa tôø "ngöôøi canh giöõ Ketteler" (Ketteler Watch), bò xöû töû trong nhaø giam Plotzensee. Ñöùc Cha Karl Lehmann, Giaùm Muïc giaùo phaän Mainz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc, trong khi trình baøy aán baûn thöù ba cuûa taäp saùch coù töïa ñeà laø "Caùc Linh Muïc döôùi cheá ñoä khuûng khieáp cuûa Hitler", ñaõ tuyeân boá nhö sau: Caùc ngöôøi Coâng Giaùo bò Cheá ñoä Ñöùc Quoác Xaõ ñieàu tra, coù theå leân ñeán khoaûng treân 12 ngaøn ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page