Chöùng töø
cuûa Ñöùc Hoàng Y Lucas Moreira Neves
veà Ñöùc Coá TGM Helder Camara

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöùng töø cuûa Ñöùc Hoàng Y Lucas Moreira Neves veà Ñöùc Coá Toång Giaùm Muïc Helder Camara.

Vatican - 04.09.99 - "Tình yeâu thöông ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi, laøm vieäc khoâng moûi meät ñeå thaéng tieán hoï, yù nghóa cuûa coâng bình, vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi bò chaø ñaïp". Ñaây laø nhöõng ñaëc ñieåm cuûa hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa Ñöùc Cha Helder Camara, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Olinda vaø Recife (beân Brazil), qua ñôøi ñeâm 27 saùng 28 thaùng 8/1999 vöøa qua, thoï 90 tuoåi, ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Lucas Morerira Neves, nguôøi Brazil, Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc ñeà cao trong moät baøi coù töïa ñeà laø: "Söï nghæ yeân cuûa Vò Chuû Chaên", vaø ñöôïc ñaêng treân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" soá ra ngaøy 04.09.99. Ñöùc Hoàng Y goïi vò giaùm muïc ñoàng höông cuûa mình laø "moät giaùm muïc coù taàm möùc vó ñaïi".

Ngaøi vieát nhö sau: "Toâi cuõng coøn giöõ caûm töôûng veà vò giaùm muïc ngheøo khoù naøy, moät vò giaùm muïc cho ñeán cuoái cuoäc ñôøi ñaõ soáng caùch ñích thöïc söï khoù ngheøo nhieäm nhaët hôn caû, tröôùc khi rao giaûng ñöùc khoù ngheøo cho ngöôøi khaùc. Trong suoát cuoäc ñôøi, toâi ñaõ thaáy nôi ngaøi - caû khi moät soá nguôøi coi ngaøi laø "moät nguôøi laøm chính trò" - moät ngöôøi xaây döïng hoaøn toaøn hoaït ñoäng cuûa mình treân Phuùc AÂm, ñöôïc soáng caùch cuï theå baèng vieäc laøm. Treân cuõng moät trang, Baùo Quan Saùt Vieân Roma coøn ñaêng moät baøi khaùc, coù töïa ñeà laø: "Giaùo Hoäi Brazil kính nhôù vôùi nhieàu xuùc ñoäng vaø trong lôøi caàu nguyeän Ñöùc Toång Giaùm Muïc Helder Camara". Trong baøi naøy, taùc giaû loan tin: Ñeå kính nhôù Ñöùc Toång Giaùm Muïc quaù coá, moät trong caùc Vò Saùng Laäp vaø laø vò Toång Thö Kyù ñaàu tieân cuûa Hoäi Ñoàng, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil seõ thieát laäp moät cô quan baùo chí lo ñeán nhaát laø caùc vaán ñeà cuûa ngöôøi noâng daân. Cuõng nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" thuaät laïi raèng: trong moät söù ñieäp göûi cho Ñöùc Cha Joseù Cardoso Sobrinho, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Olinda vaø Recife, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil nhaéc laïi: Ñöùc Cha Helder Camara ñaõ ñem ñeán, vôùi cuoäc ñôøi vaø vôùi söù meänh cuûa ngaøi, (ñem ñeán) moät chöùng taù cuûa tình yeâu thöông lôùn lao cho Brazil, ñöôïc bieåu loä trong vieäc thaêng tieán phaåm giaù vaø caùc quyeàn cuûa con ngöôøi, caùch rieâng cuûa caùc ngöôøi ngheøo khoå.


Back to Radio Veritas Asia Home Page