ÑTC göûi söù ñieäp
cho Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Lieøge (Bæ)
nhaân dòp möøng kyû nieäm 50 naêm
Ñöùc Meï hieän ra taïi Banneux

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Lieøge (Bæ) nhaân dòp möøng kyû nieäm 50 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Banneux.

Vatican- 21.08.99 - Ngaøy 22 thaùng 8 naêm 1948, caùch ñaây ñuùng 50 naêm, Ñöùc Cha Louis-Joseph Kerkhofs, Giaùm Muïc giaùo phaän Lieøge (Bæ) chính thöùc coâng nhaän vieäc Ñöùc Trinh Nöõ Maria hieän ra taïi Banneux. Nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm coâng nhaän tính caùch sieâu nhieân cuûa söï kieän laï luøng naøy, ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñöùc Cha Albert Houssiau, Giaùm Muïc Lieøge. Trong söù ñieäp Ñöùc Gioan Phaoloâ II gôïi laïi nieàm vui ñöôïc cöû haønh thaùnh leã taïi Ñeàn Thaùnh Banneux trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Bæ ñaàu thaùng 5 naêm 1985. Sau ñoù ngaøi nhaéc laïi vieäc Ñöùc Meï hieän ra taïi Banneux naêm 1933, ít naêm tröôùc ñeä nhò theá chieán (1939-1945). Ñöùc Maria hieän ñeán nhö söù giaû cuûa Hoøa Bình. Ngaøi môøi goïi caùch rieâng caùc vò coù traùch nhieäm veà caùc daân toäc haõy trôû neân nhöõng ngöôøi xaây döïng hoøa bình vaø nhöõng ngöôøi giaùo duïc cuûa daân, baèng vieäc môøi goïi moïi ngöôøi lo laéng ñeán ngöôøi anh chò em mình, caùch rieâng nhöõng ngöôøi beù nhoû, heøn moïn, nhöõng ngöôøi bò khinh cheâ, vaø nhöõng ngöôøi bò ñau khoå, vì taát caû laø con caùi yeâu daáu cuûa Thieân Chuùa. ÑTC vieát tieáp: Ngaøy nay, boån phaän chuùng ta laø caàu nguyeän, ñeå Ñöùc Maria raát thaùnh, Ñaáng Trung Gian caùc ôn Chuùa, luoân luoân canh phoøng vaø quan taâm ñeán caùc con caùi cuûa Ngöôøi, ñeå Ngöôøi baàu cöû cho nhaân loaïi ôn quí giaù veà hoøa hôïp vaø hoøa bình.

ÑTC coøn vieát theâm nhö sau: Nhöõng vuï hieän ra taïi Banneux môøi goïi caùc tín höõu hoïc hoûi veà yù nghóa caùc ñau khoå. YÙ nghóa naøy chæ tìm thaáy trong Maàu Nhieäm Thaùnh Giaù maø thoâi. Ñöùng tröôùc nhöõng ñau khoåâ, khoâng theå giaûi thích ñöôïc theo phöông dieän loaøi ngöôøi, tín höõu Kitoâ töï nhieân quay veà vôùi Thieân Chuùa, vì chæ mình Ngöôøi coù theå giuùp hoï chòu ñau khoå vaø soáng yù nghóa cuûa ñau khoå vaø laø Ñaáng nuoâi döôõng nieàm hy voïng cöùu roãi vaø haïnh phuùc vónh cöûu. Nhö toâi ñaõ vieát trong Thoâng Ñieäp veà Giaù Trò cuûa Ñau Khoå (Salvifici doloris), taát caû nhöõng ai hieán daâng ñau khoå cuûa mình, seõ goùp phaàn caùch maàu nhieäm vaøo vieäc naâng theá giôùi leân vôùi Thieân Chuùa vaø thoâng phaàn caùch rieâng vaøo coâng vieäc Cöùu Chuoäc. Nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm coâng nhaän chính thöùc vieäc Ñöùc Meï hieän ra taïi Banneux, Chuùa Nhaät 22.08.99, taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï taïi ñaây, Ñöùc Hoàng Y Jan Schotte, ngöôøi Bæ, Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi, cöû haønh thaùnh leã troïng theå cuøng vôùi nhieàu Giaùm Muïc, Linh Muïc, ñeå taï ôn Chuùa veà ôn troïng ñaõ ban cho daân toäc Bæ vaø cho caû theá giôùi.

Sau ñaây laø vaøi ñieåm caàn bieát veà Banneux:

Trong luùc xaåy ra ñeä nhaát theá chieán 1914-1918, ngöôøi daân Banneux daâng xaõ mình cho Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh - Ñeå ghi nhôù bieán coá naøy, sau theá chieán, xaõ ñöôïc goïi laø "Banneux Notre-Dame". Ít naêm sau, vaøo ñaàu naêm 1933, Ñöùc Trinh Nöõ hieän ra taùm laàn vôùi em nhoû teân laø Mariette Becco. Ñieàu caûm ñoäng laø Ñöùc Trinh Nöõ ñaõ khoâng queân raèng xaõ Banneux ñaõ ñöôïc hieán daâng cho Ngöôøi. Taïi Banneux, Ñöùc Maria ñem ñeán cho theá giôùi moät söù ñieäp, nhö moãi laàn Ngöôøi hieän ra, raát phuø hôïp vôùi Phuùc AÂm. Tröôùc heát Meï noùi vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå: Ta laø Trinh Nöõ cuûa caùc ngöôøi ngheøo khoå" ("Je suis la Vierge des Pauvres"), roài vôùi caùc ngöôøi khaùc, Meï Maria noùi: "Ta ñeán ñeå naâng ñôõ söï ñau khoå cuûa nhaân loaïi". Söù ñieäp cuûa Banneux cuõng laø söù ñieäp chung cho caû Giaùo Hoäi, cho caû theá giôùi, bôûi vì Ñöùc Trinh Nöõ noùi: "Nguoàn maïch an uûi, naâng ñôõ naøy daønh cho taát caû caùc daân toäc" vaø Ñöùc Maria môøi goïi chuùng ta, moät laàn nöõa, caàu nguyeän: "Caàu nguyeäïn nhieàu! Töø giaõ con!" ("Priez beaucoup! Adieu!") (Mariette, laø ngöôøi ñöôïc Ñöùc Meï hieän ra taïi Banneux).


Back to Radio Veritas Asia Home Page