Nhöõng vuï baùch haïi
caùc tín höõu Kitoâ taïi AÁn Ñoä
vaãn tieáp dieãn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng vuï baùch haïi caùc tín höõu Kitoâ taïi AÁn Ñoä vaãn tieáp dieãn.

Trong söù ñieäp Phuïc Sinh gôûi cho Thaønh Roma vaø cho Theá Giôùi, ñoïc tröa Chuùa Nhaät Leã Phuïc Sinh, Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi: "Trong luùc naøy toâi nghó ñeán nhöõng caêng thaúng xaõ hoäi taïi Chaâu AÙ". Ngaøi khoâng nhaéc ñeán teân nöôùc naøo, mieàn naøo; nhöng ai cuõng hieåu raèng: ngaøi muoán noùi ñeán nhöõng caêng thaúng toân giaùo giöõa caùc tín höõu AÁn Giaùo vaø Kitoâ Giaùo taïi AÁn Ñoä, cuõng nhö ñeán nhöõng caêng thaúng giöõa caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo taïi Indonesia.... Caùc vuï xung ñoät naøy vaãn tieáp tuïc xaåy ra töø hôn moät naêm nay.

Nguyeät san Jesus, soá thaùng 4/1999, coù ñaêng baøi noùi leân laäp tröôøng cuûa Ñöùc Cha Alan de Lastic, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Delhi, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä. Ngaøi tuyeân boá: "Nhöõng ai lôïi duïng caùc ngöôøi ngheøo khoå, ñeå xaây döïng cho mình moät gia taøi kinh teá vaø chính trò, dó nhieân hoï coi ngöôøi Coâng Giaùo laø moät ñe doïa". Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaûi thích nguoàn goác cuûa nhöõng vuï baïo haønh choáng laïi caùc Giaùo Hoäi Kitoâ trong nhöõng naêm qua; ñoù laø vì coù nhöõng keû muoán chaën ñöùng caùc hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi trong xaõ hoäi. Ngaøi noùi: "Chuùng toâi chæ laø thieåu soá raát nhoû beù, 2,3% daân soá toaøn quoác; nhöng thöïc ra aûnh höôûng cuûa Giaùo Hoäi laïi raát lôùn lao, nhôø vaøo caùc coâng vieäc töø thieän-baùc aùi-xaõ hoäi". Ngoaøi nhöõng lôøi tuyeân boá treân ñaây, Ñöùc Cha de Lastic coøn vieát moät thö muïc vuï trong ñoù ngaøi traû lôøi nhöõng toá caùo veà chieâu moä tín ñoà vaø cöôõng böùc caùc tín höõu AÁn Giaùo trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo. Nhöõng toá caùo naøy do moät soá nhoùm tín höõu AÁn Giaùo quaù khích tung ra. Ngaøi giaûi thích: "Chuùng toâi coù tôùi 7 ngaøn tröôøng hoïc vôùi 4 trieäu hoïc sinh moãi naêm. Neáu chuùng toâi muoán chieâu moä tín höõu, chuùng toâi seõ coù 200 trieäu tín höõu Coâng Giaùo". Cuõng trong thö muïc vuï naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Delhi cho bieát: Caû uûy ban chính phuû phuï traùch veà caùc nhoùm thieåu soá ñaõ khoâng tìm ra moät tröôøng hôïp naøo cuûa vieäc trôû laïi cöôõng böùc. Ñöùc Cha de Lastic quaû quyeát: "Chuùng toâi laø muïc tieâu cuûa nhöõng vu khoáng vaø baïo haønh: ñaây khoâng phaûi laø moät söï kieän ñaùng ngaïc nhieân. Hoï thaáy raèng: chuùng toâi muoán thay ñoåi moät cheá ñoä xaõ hoäi baát coâng vaø chuùng toâi thöïc hieän vieäc thay ñoåi naøy caùch hoøa bình, nghóa laø baèng vieäc laøm cuï theå, thí duï nhö caùc chieán dòch choáng naïn muø chöõ (naïn muø chöõ hieän coøn quaù roäng lôùn taïi AÁn Ñoä), nhö vieäc môû caùc tröôøng hoïc hoaëc giaùo duïc veà Y Teá, Veä Sinh, Döôõng Nhi... Nhieàu ngöôøi thaáy raèng taïi AÁn Ñoä 60% tín höõu Kitoâ thuoäc giai caáp ngheøo naøn, bò boû rôi ngoaøi leà xaõ hoäi. Ñaây laø nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho caùc quyeàn caên baûn con ngöôøi, ñaõ ñöôïc Hieán Phaùp quoác gia coâng nhaän, nhöng vaãn bò töø choái trong thöïc haønh". Ñöùc Toång Giaùm Muïc vieát: "Chính nhöõng ngöôøi giaàu coù, nhöõng kyõ ngheä gia muoán giöõ laïi maõi maõi tình traïng keùm môû mang naøy, ñeå coù theå tieáp tuïc khai thaùc ngöôøi daân ngheøo, nhö nhöõng noâ leä". Theo baûn baùo caùo sau cuøng cuûa "Dieãn Ñaøn Thoáng Nhaát Kitoâ veà Nhaân Quyeàn" (United Christian Forum for Human rights), thì trong naêm 1998 ñaõ coù 139 vuï baïo haønh choáng laïi caùc tín höõu Kitoâ, trong soá naøy coù 84 tröôøng hôïp xaåy ra trong mieàn Gujarat. 5 Nöõ Tu bò cöôõng hieáp; 9 bò gieát vaø 25 bò ñaùnh ñaäp; 16 Linh Muïc hoaëc Muïc Sö bò saùt haïi; 11 nhaø thôø bò phaù huûy. Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä vieát: "Ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp traàm troïng, nhöng giôùi haïn. Caùc ñe doïa coù theå laøm chuùng toâi lo ngaïi hôn. Ñoù laø nhöõng lôøi tuyeân boá ñaày haêm doïa nhö: "Chuùng ta seõ gieát caùc Linh Muïc, baét coùc vaø haõm hieáp caùc Nöõ Tu; chuùng ta seõ laøm cho taát caû trôû laïi AÁn Giaùo". Nhöng Ñöùc Toång Giaùm Muïc khoâng muoán "vô ñuõa caû naém". Ngaøi xaùc nhaän: "Noùi raèng caùc tín höõu AÁn Giaùo taán coâng caùc tín höõu Kitoâ laø khoâng ñuùng. Nhöõng haønh ñoäng naøy chæ do moät soá ngöôøi quaù khích muoán aùp ñaët yù thöùc heä cuûa hoï, moät toân giaùo duy nhaát cho toaøn nöôùc, baèng vieäc laïm duïng danh nghóa "AÁn Ñoä giaùo". Môùi ñaây, Ñöùc Cha de Lasctic cuøng vôùi caùc laõnh tuï cuûa Coäng Ñoàng Hoài Giaùo, cuõng bò moät soá phaän nhö caùc tín höõu Kitoâ, ñaõ leân tieáng phaûn ñoái nôi Chính Phuû trung öông. Thuû töôùng ñaõ baûo ñaûm söï uûng hoä. Nhöng caùc vuï baïo haønh vaãn tieáp tuïc vaø xem ra khoâng ai muoán can thieäp nhö ñaõ höùa. Nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ Töông Lai (Avvenire), soá ra ngaøy 8.04.99, loan tin: Caùc Beà Treân cuûa caùc Doøng Nöõ hoaït ñoäng taïi AÁn Ñoä hoïp nhau trong nhöõng ngaøy vöøa qua taïi New Delhi, ñeå nhaéc laïi raèng: Trong moät xaõ hoäi coù nhieàu neàn vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc nhau, moät chöùng taù nghieâm chænh cuûa caùc tu só coù theå mang laïi nhöõng thaønh quaû tích cöïc. Trong baøi giaûng thaùnh leã khai maïc ñaïi hoäi, Ñöùc Cha Ignatius Paul Pinto, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Bengalore, khuyeán khích caùc Nöõ Tu baét ñaàu Ngaøn Naêm môùi vôùi can ñaûm vaø tín nhieäm. Nöõ Tu Hazel DeLama, chuû tòch Lieân Hieäp caùc Nöõ Tu taïi AÁn Ñoä, khuyeân caùc chò em ñöøng khieáp sôï veà nhöõng vuï baùch haïi vaø nhöõng khoùù khaên cuûa ñôøi soáng truyeàn giaùo hieän nay, traùi laïi haõy gia taêng thaønh tín vaø daán thaân, maø khoâng chôø ñôïi phaàn thöôûng naøo ôû traàn gian naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page