Ñöùc Giaùo Chuû Coâng Giaùo Jerusalem
baùc boû lôøi chæ trích cuûa Do Thaùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùo Chuû Coâng Giaùo Jerusalem baùc boû lôøi chæ trích cuûa Do Thaùi.

 (AFP 25/12/99) - Bethlehem - Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah, Giaùo Chuû Coâng Giaùo Jerusalem theo nghi leã La Tinh, ñaõ baùc boû nhöõng lôøi chæ trích cuûa Do Thaùi vì nhöõng quan ñieåm mang naëng chính trò cuûa ngaøi, vaø trong baøi giaûng thaùnh leã nöûa ñeâm voïng leã Giaùng Sinh taïi Nhaø Thôø Thaùnh Catarina ôû Bethlehem vaøo toái hoâm thöù Saùu 24 thaùng 12/1999, ngaøi ñaõ leân tieáng baûo veä quyeàn cuûa ngöôøi Palestine.

 Trong baøi giaûng thaùnh leã tröôùc caùc tín höõu coù maët trong nhaø thôø, ñaëc bieät coù söï hieän dieän cuûa chuû tòch Yasser Arafat vaø gia ñình, hai vò thuû töôùng cuûa Taây Ban Nha vaø YÙ, cuõng nhö caùc khaùn thính giaû theo doõi thaùnh leã qua truyeàn hình, Ñöùc Thöôïng Phuï Sabbah cho raèng, caàn phaûi coù coâng lyù vaø töï do cho ngöôøi Palestine, ñaëc bieät cho nhöõng ngöôøi tò naïn vaø caùc tuø nhaân. AÙm chæ tôùi cuoäc tranh chaáp veà vuï xaây ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi Nazareth, ngaøi cuõng caûnh caùo choáng laïi chuû nghóa cöïc ñoan toân giaùo ñang nuoâi döôõng söï baát coâng treân theá giôùi, vaø keâu goïi ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi caùc nöôùc AÛ Raäp haõy coäng taùc vôùi nhau. Trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây, Ñöùc Thöôïng Phuï Sabbah ñaõ bò chính phuû Do Thaùi chæ trích laø ñang gieo maàm moáng chieán tranh toân giaùo vì nhöõng quan ñieåm mang naëng chính trò cuûa ngaøi. Trong söù ñieäp Giaùng Sinh coâng boá vaøo hoâm thöù Ba 21/12/1999, vò Giaùo Chuû Coâng Giaùo thaønh Jerusalem ñaõ noùi tôùi noãi ñau cuûa ngaøi tröôùc tình hình hieän giôø cuûa Bethlehem, cuõng nhö taïi Jerusalem vaø Nazareth, laø nhöõng thaønh phoá raát thaùnh thieâng ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ vì moái lieân quan cuûa nhöõng ñòa ñieåm naøy vôùi Chuùa Gieâsu. Ñöùc Thöôïng Phuï hoan ngheânh chuyeán haønh höông Thaùnh Ñòa ñöôïc döï truø cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaøo cuoái thaùng 3 naêm 2000. Cuõng trong baøi giaûng thaùnh leã nöûa ñeâm, Ñöùc Thöôïng Phuï Sabbah ñaõ daâng lôøi caàu nguyeän xin Thieân Chuùa ban hoøa bình xuoáng cho toaøn vuøng, vaø tieán trình hoøa bình ñang baét ñaàu laïi seõ tìm ra ñöôïc moät keát quaû coâng baèng cho taát caû moïi ngöôøi, Palestine cuõng nhö Do Thaùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page