Ñöùc Cha chuû tòch
cuûa Lieân HÑGM Chaâu Myõ Latinh
leân tieáng pheâ bình cuoäc ñieàu tra
veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Cha chuû tòch cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh leân tieáng pheâ bình cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi.

Tegucigalpa - Honduras [Apic 6/10/1998] - Ñöùc cha Oscar Rodriguez Maradiaga, Toång Giaùm Muïc Tegucigalpa, Honduras kieâm chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh, ñaõ leân tieáng pheâ bình cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi. Ngaøi goïi nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa caûnh saùt Guatemala ñoái vôùi cha Mario Orantes laø "troø ma giaùo loá bòch". Cha Orantes ñaõ bò caûnh saùt caâu löu vì bò tình nghi laø thuû phaïm gieát Ñöùc Cha Gerardi. Nhöng moät cuoäc khaùm nghieäm töû thi cuûa Ñöùc Cha Gerardi cho thaáy cha Orantes khoâng phaûi laø thuû phaïm.

Theo Ñöùc Cha chuû tòch cuûa Lieân Hieäp caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh, khoâng ai choái caûi ñöôïc raèng vuï thaûm saùt Ñöùc Cha Gerardi hoài thaùng 4/1998 vöøa qua, gaén lieàn vôùi baûn baùo caùo veà nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn maø ngaøi laø taùc giaû chính. Caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi chæ xaûy ra hai ngaøy sau khi baûn baùo caùo ñöôïc coâng boá. Theo caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi taïi Guatemala, neáu 90 phaàn traêm nhöõng toäi aùc trong 36 naêm noäi chieán taïi Guatemala ñeàu do quaân ñoäi vaø caùc nhoùm baùn quaân söï chuû möu, thì caøng luùc ngöôøi ta caøng thaáy roõ raèng thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi khoâng ai khaùc hôn laø caùc só quan trong quaân ñoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page