Caûnh saùt AÁn Ñoä
ngaên chaën moät cuoäc bieåu tình
cuûa ngöôøi Kitoâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caûnh saùt AÁn Ñoä ngaên chaën moät cuoäc bieåu tình cuûa ngöôøi Kitoâ.

(AFP 24/08/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Caûnh saùt AÁn Ñoä ñaõ ngaên chaën moät cuoäc dieãn haønh cuûa ngöôøi Kitoâ taïi mieàn Ñoâng Bengal, muoán chính quyeàn cho ñieàu tra theâm veà vuï saùt haïi moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc vaø hai ngöôøi con trai cuûa nhaø truyeàn giaùo naøy.

OÂng John Dayal, phaùt ngoân vieân cuûa Dieãn Ñaøn Caùc Tín Höõu Kitoâ Hieäp Nhaát ôû AÁn Ñoä, vaø laø nhoùm toå chöùc cuoäc dieãn haønh, noùi raèng, khoâng coù lyù do gì ñeå caûnh saùt ngaên chaën cuoäc bieåu tình naøy, bôûi leõ hoï ñaõ thoâng baùo cho caûnh saùt veà cuoäc dieãn haønh ñöôïc toå chöùc vaøo hoâm thöù Hai (23/08/99), gaàn bieân giôùi bang Orissa, thuoäc mieàn Ñoâng AÁn. Hôn 200 tín höõu Kitoâ khaùc cuõng tham gia haøng loaït caùc cuoäc dieãn haønh phaûn ñoái khaùc vaøo hoâm thöù Baûy (21/08/99), taïi thaønh phoá Calcutta. Nhaø truyeàn giaùo Graham Staines, ngöôøi UÙc, vaø hai ngöôøi con trai cuûa oâng, ñaõ bò thieâu cheát daïo thaùng Gieâng 1999 vöøa qua taïi quaän Baripada thuoäc bang Orissa. Vuï aùn naøy xaûy ra giöõa luùc caùc naïn nhaân ñang nguû trong xe cuûa oâng Staines, vaø ngöôøi ta tình nghi keû chuû möu laø caùc phaàn töû AÁn Giaùo cöïc ñoan. Moät uûy ban ñieàu tra chính thöùc ñaõ noäp leân chính phuû moät baûn baùo caùo daøy 250 trang, tuy nhieân baûo baùo caùo khoâng qui baát cöù traùch nhieäm naøo leân caùc nhoùm AÁn Giaùo cöïc ñoan, coù dính líu tôùi vuï saùt haïi naøy.

Theo döï truø, ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä seõ tieáp tuïc caùc cuoäc dieãn haønh ñeå ñoøi chính phuû ñieàu tra theâm veà vuï aùn noùi treân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page