Chuû tòch Arafat
khai maïc chöông trình Naêm Thaùnh 2000
taïi Bethlehem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuû tòch Arafat khai maïc chöông trình Naêm Thaùnh 2000 taïi Bethlehem.

 (Reuters 4/12/99) - Bethlehem - Hoâm thöù Baûy muøng 4 thaùng 12/1999, chuû tòch Yasser Arafat cuûa Palestine ñaõ khai maïc chöông trình möøng naêm Thaùnh 2000 cuûa thaønh phoá Bethlehem, hieän nay thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa Palestine. Beân caïnh yù nghóa toân giaùo cuûa leã khai maïc naøy, oâng Yasser Arafat hy voïng ñaây cuõng laø dòp ñeå ñaåy maïnh Palestine treân con ñöôøng tieán ñeán moät quoác gia ñoäc laäp.

 Leã khai maïc ñöôïc toå chöùc taïi Quaûng Tröôøng Maùng Coû ôû Bethlehem, vöøa ñöôïc tu boå vôùi söï tham döï cuûa ñaïi dieän 13 coäng ñoaøn Kitoâ Giaùo, daân chuùng ñòa phöông vaø khaùch haønh höông. Chuoâng töø caùc nhaø thôø Kitoâ ñoå hoài trong luùc oâng Arafat baät ñeøn chöng treân caây Giaùng Sinh lôùn taïi Quaûng Tröôøng Maùng Coû. Töø Nhaø Thôø Giaùng Sinh, caùc tín höõu haønh höông ñi thaønh haøng moät vôùi ngoïn neán chaùy saùng treân tay tôùi quaûng tröôøng. Trong baøi dieãn vaên do moät phuï taù ñoïc thay cho oâng, chuû tòch Arafat ñaõ noùi nhö sau: "Töø trung taâm cuûa thaønh phoá vónh cöûu naøy, nôi khôûi ñaàu cuûa moïi söï vôùi söï ra ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, nhaân danh Thieân Chuùa, nhaân danh Palestine, toâi tuyeân boá khai maïc chöông trình möøng thieân nieân kyû môùi cuûa thaønh phoá Bethlehem. Söù ñieäp cuûa ngöôøi Palestine göûi tôùi caû theá giôùi laø moät söù ñieäp cuûa töï do vaø ñoäc laäp, cho nhöõng ai chòu nhieàu ñau khoå trong tình traïng bò chieám ñoùng, vaø chuùng toâi xin coâng boá söù ñieäp hoøa bình töø thaønh phoá cuûa Vò Tieân Tri cuûa Hoøa Bình". Toái thöù Baûy 4/12/1999, caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ñaïi dieän cho 13 coäng ñoaøn Kitoâ ñaõ cöû haønh moät nghi leã caàu nguyeän chung.

 Thaønh phoá Bethlehem vöøa ñöôïc tu boå laïi vôùi chi phí 100 trieäu Myõ Kim, do söï ñoùng goùp cuûa caùc aân nhaân nöôùc ngoaøi vaø tö nhaân. Heä thoáng ñöôøng xaù, coáng raõnh vaø caùc phöông tieän ñöôïc naâng caáp ñeå chuaån bò ñoùn tieáp khoaûng 2 trieäu khaùch haønh höông vaø du khaùch seõ ñeán Bethlehem trong naêm 2000. Caùc coâng trình söûa chöõa vaãn coøn ñang tieáp tuïc vôùi chæ coøn khoâng ñaày 3 tuaàn leã nöõa laø ñeán leã Giaùng Sinh. Tuy nhieân, caùc giôùi chöùc Palestine hy voïng thaønh phoá Bethlehem seõ ñöôïc doïn deïp saïch seõ tröôùc ngaøy 24 thaùng 12/1999. Ngoaøi ra hoï cuõng hy voïng chuyeán haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa vaøo cuoái thaùng Ba naêm 2000 seõ laø dòp ñeå môû roäng cöûa Bethlehem cho caû theá giôùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page