Toå Chöùc Nhaân Quyeàn cho bieát
hoï ñaõ naém trong tay nhöõng baèng chöùng
raèng Ñöùc Cha Juan Gerardi
ñaõ bò caùc quaân nhaân trong boä tham möu
cuûa phuû toång thoáng saùt haïi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemale bò quaân ñoäi saùt haïi.

(AFP 6/10/98) - Trung Myõ (San Jose) - Moät Toå Chöùc Nhaân Quyeàn cuûa vuøng Trung Myõ coù teân taét laø CODEHUCA vöøa cho bieát hoï ñaõ naém trong tay nhöõng baèng chöùng khoâng theå naøo choái caõi ñöôïc, raèng Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala ñaõ bò caùc quaân nhaân trong boä tham möu cuûa phuû toång thoáng saùt haïi.

Moät phaùt ngoân vieân cuûa CODEHUCA, oâng Factor Mendez cho caùc kyù giaû bieát nhö sau: "Chuùng toâi coù baèng chöùng xaùc nhaän raèng, 5 só quan tröïc thuoäc boä tham möu taïi phuû toång thoáng, trong soá naøy coù moät vieân ñaïi taù, laø keû chuû möu vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Trong tuaàn tôùi ñaây chuùng toâi seõ tieát loä theâm chi tieát veà danh taùnh cuûa nhöõng ngöôøi naøy vaø nguyeân nhaân taïi sao hoï gieát Ñöùc Cha Gerardi". OÂng Mendez cuõng cho bieát theâm laø linh muïc Mario Orantes, bò coâng toá vieân chính phuû caùo buoäc veà toäi gieát Ñöùc Cha Gerardi khoâng heà coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Cuõng theo oâng, thì chính phuû cuûa oâng Alvaro Arzu coù yù ñònh khoâng muoán giaûi quyeát vuï aùn naøy ñeå quaân ñoäi Guatemala coù theå tieáp tuïc hoaït ñoäng maø khoâng bò chæ trích.

Ñöùc Cha Gerardi, 75 tuoåi, bò gieát cheát ngaøy 26/04/98, hai ngaøy sau khi ngaøi cho coâng boá baûn baùo caùo veà caùc thaønh tích vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong suoát 36 naêm noäi chieán taïi nöôùc naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page