Caùc tín höõu Kitoâ AÁn Ñoä
ñoøi chính quyeàn bang tuyeân boá
naêm 2000 laø naêm cuûa Ñöùc Kitoâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc tín höõu Kitoâ AÁn Ñoä ñoøi chính quyeàn bang tuyeân boá naêm 2000 laø naêm cuûa Ñöùc Kitoâ.

(UCAN IA3441.1041 17/08/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Sau khi chính phuû lieân bang AÁn Ñoä huûy boû daønh naêm 2000 laøm "Naêm Cuûa Ñöùc Kitoâ", moät soá tín höõu Kitoâ AÁn Ñoä ñang ñoøi chính quyeàn bang haõy tuyeân boá naêm 2000 laø Naêm cuûa Ñöùc Kitoâ.

Dieãn Ñaøn Caùc Kitoâ Höõu Quan Taâm (Concerned Christians Forum), moät nhoùm giaùo daân ñaïi keát, döï tính seõ ñeán gaëp nhieàu vò toång tröôûng (chief minister) cuûa 25 tieåu bang AÁn Ñoä ñeå yeâu caàu caùc vò naøy daønh naêm 2000 laøm Naêm cuûa Ñöùc Kitoâ. Ñaïi dieän caùc giaùo phaùi cuûa Dieãn Ñaøn naøy ñaõ gaëp hai vò toång tröôûng thuoäc ñaûng Quoác Ñaïi vaø lôøi yeâu caàu cuûa hoï ñöôïc soát saéng laéng nghe. Daïo cuoái naêm 1998, ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä, theo AÁn Giaùo, ñaõ ñöa ra ñeà nghò noùi treân. Tuy nhieân baùo chí ôû AÁn Ñoä ñaõ giaûi thích ñeà nghò naøy nhö laø moät noã löïc nhaém thay ñoåi hình aûnh baøi Kitoâ giaùo cuûa ñaûng Nhaân Daân, theo sau nhöõng vuï taán coâng cuûa ngöôøi AÁn Giaùo vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ thieåu soá. Caùc toå chöùc AÁn Giaùo lôùn cuõng phaûn ñoái ñeà nghò naøy vì hoï cho raèng, laøm nhö vaäy laø khuyeán khích ngöôøi AÁn Ñoä theo ñaïo. OÂng Murali Joshi, boä tröôûng ñaëc traùch Phaùt Trieån Nhaân Löïc cuûa chính phuû lieân bang, ñaõ ñích thaân ñaët vaán ñeà naøy vôùi thuû töôùng Atal Vajpayee. Oâng Joshi ñöa lyù do raèng kitoâ giaùo khoâng phaûi laø ñaïo goác cuûa AÁn Ñoä.

Trong moät laù thö göûi tôùi toång tröôûng cuûa bang Delhi, Dieãn Ñaøn Caùc Tín Höõu Kitoâ Quan Taâm ñaõ baøy toû söï kinh ngaïc tröôùc quan ñieåm cuûa chính phuû AÁn Ñoä, coi Kitoâ giaùo laø moät toân giaùo ngoaïi quoác. Laù thö ghi nhaän raèng, Kitoâ giaùo ñaõ coù maët taïi AÁn Ñoä gaàn hai ngaøn naêm vaø soá Kitoâ höõu AÁn Ñoä chieám khoaûng 25 trieäu ngöôøi. AÁn Ñoä ñang chuaån bò cho cuoäc toång tuyeån cöû vaøo thaùng 9/1999 tôùi ñaây, vì theá vieäc tuyeân boá naêm 2000 laø Naêm cuûa Ñöùc Kitoâ chöa theå thöïc hieän ñöôïc tröôùc ngaøy boû phieáu. Luaät baàu cöû cuûa chính phuû lieân bang nghieâm caám caùc chính trò gia, hay chính phuû duøng toân giaùo hay caùc bieåu töôïng toân giaùo ñeå kieám phieáu, hoaëc laø ñöa ra baát cöù tuyeân boá naøo coù lôïi cho caùc coäng ñoaøn toân giaùo. Linh Muïc George Pereira, phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cho haõng thoâng taán UCAN bieát raèng, vieäc möøng Naêm Thaùnh cuûa toân giaùo ñaõ trôû thaønh moät taäp tuïc thoâng thöôøng ôû AÁn Ñoä. Tröôùc ñaây, chính phuû AÁn Ñoä coøn taøi trôï cho caùc tín höõu ñaïo Sikhs vaø Phaät Giaùo möøng naêm thaùnh cuûa hoï. Töø choái cho ngöôøi Kitoâ möøng naêm thaùnh laø moät söï kyø thò. Trong khi ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä thì cho raèng, vì AÁn Ñoä laø moät quoác gia theá tuïc vaø uûng hoä taát caû toân giaùo trong nöôùc, chính phuû khoâng phaûi chæ möøng naêm thaùnh maø thoâi, nhöng coøn phaûi taøi trôï cho caùc sinh hoaït möøng leã cuûa ngöôøi Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page