Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác
leân tieáng keâu goïi Israel vaø Palestine
haõy quan taâm xaây döïng Hoøa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác leân tieáng keâu goïi Israel vaø Palestine haõy quan taâm xaây döïng Hoøa Bình.

Tin New-York (Zenit Nov. 29, 1999): Phaùt bieåu nhaân dòp cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Lieân Ñôùi vôùi Ngöôøi Palestine, vaøo ngaøy thöù Hai 29 thaùng 11/1999, OÂng KOFI ANNAN, toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi Israel vaø nhöõng ngöôøi Palestine haõy yù thöùc veà tính caùch moûng doøn cuûa tieán trình Hoøa Bình taïi Trung Ñoâng, vaø haõy töø boû moïi hoaït ñoäng coù theå gaây nguy hieåm cho tieán trình Hoøa Bình naày, chaúng haïn nhö nhöõng vaán ñeà sau ñaây: nhöõng tranh chaáp veà bieân giôùi giöõa Israel vaø Palestine, vaán ñeà ñònh cö nhöõng ngöôøi Israel taïi nhöõng phaàn ñaát cuûa ngöôøi Palestine, vaán ñeà nhöõng ngöôøi tò naïn Palestine, vaán ñeà töông lai cuûa thaønh Gieârusalem.

OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác hy voïng laø vaøo ñaàu kyû nguyeân môùi, moät trong nhöõng thaønh quaû cuûa tieán trình Hoøa Bình hieän nay seõ laø neàn Hoøa Bình vaø Thònh Vöôïng cho ngöôøi Palestine laãn ngöôøi Israel cuõng nhö cho moïi daân toäc vuøng Trung Ñoâng. OÂng cuõng ca ngôïi loøng can ñaûm vaø söï khoân ngoan cuûa hai nhaø laõnh ñaïo: OÂng Yasser Arafat vaø oâng Ehud BARAK, thuû töôùng cuûa Israel, trong vieäc theo ñuoåi Hoøa Bình vaø Hoøa Giaûi giöõa hai daân toäc. Ngaøy Quoác Teá Lieân Ñôùi vôùi ngöôøi Palestine, ñaõ ñöôïc Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi Lieân Hieäp Quoác naêm 1977, tuyeân boá thaønh laäp, vaø ñöôïc möøng moãi naêm vaøo ngaøy 29 thaùng 11. Vaø sôû dó ngaøy 29 thaùng 11 ñöôïc choïn, laø vì ngaøy naày truøng vôùi ngaøy kyû nieäm Nghò Quyeát 29 thaùng 11 naêm 1947, phaân chia phaàn ñaát Palestine laøm hai quoác gia: quoác gia Israel vaø quoác gia AÙ Raäp cho ngöôøi Palestine. Nhöng Nghò quyeát naày ñaõ bò caùc quoác gia AÙ Raäp phaûn ñoái. Hieän taïi vaãn coøn nhieàu khoù khaên ngaên caûn tieán trình Hoøa Bình taïi mieàn Trung Ñoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page