Moä cuûa Ñöùc Cha Gerardi
ñöôïc khai quaät

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moä cuûa Ñöùc Cha Gerardi ñöôïc khai quaät.

(Reuters 17/09/98) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala) - Thöù Naêm 17/09/98, caùc nhaø ñieàu tra ñaõ cho khai quaät moä cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala, ñeå giaûo nghieäm xaùc cuûa ngaøi xem coù daáu veát bò choù caén hay khoâng.

Ñöùc Cha Juan Gerardi bò saùt haïi ngaøy 26/04/98 vöøa qua. Coâng toá vieân cuûa chính phuû Guatemala caùo buoäc Linh Muïc Mario Orantes, laøm vieäc taïi giaùo xöù San Sebastian vôùi Ñöùc Cha Gerardi, laø thuû phaïm chính saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi vaø con choù Beïc Gieâ do vò linh muïc naøy nuoâi ñaõ ñöôïc duøng ñeå taán coâng Ñöùc Cha Gerardi. OÂng Mario Guerra, ngöôøi caàm ñaàu cuoäc giaûo nghieäm cuûa vaên phoøng coâng toá vieân cho bieát hoï seõ phaûi maát ít nhaát laø 10 tieáng ñoàng hoà ñeå khaùm nghieäm thi theå cuûa Ñöùc Cha Gerardi. Caùc chuyeân gia giaûo nghieäm xaùc cheát cuûa Hoa Kyø va Taây Ban Nha seõ tham gia cuoäc ñieàu tra naøy.

Vaên phoøng coâng toá vieân Guatemala hy voïng raèng hoï seõ tìm ra ñöôïc baèng chöùng ñeå haäu thuaãn lôøi caùo buoäc cuûa hoï nhaém vaøo linh muïc Mario Orantes. Ñöùc Cha Juan Gerardi laø chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala. Vaøi ngaøy tröôùc khi bò gieát cheát, Ñöùc Cha ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi noäi chieán taïi Guatemala. Ñieàu naøy khieán cho caùc nhaø phaân tích cho raèng vuï aùm saùt ngaøi coù dính líu tôùi chính trò. Ban ñieàu tra cuûa chính phuû Guatemala thì xaùc nhaän laø vuï saùt haïi naøy hoaøn toaøn khoâng lieân quan tôùi chính trò, tuy nhieân hoï cuõng khoâng coâng khai tuyeân boá lyù do naøo ñaõ khieán linh muïc Mario Orantes ñi ñeán vieäc gieát Ñöùc Cha Gerardi. Hai ngöôøi Guatemala bò tình nghi coù tham gia vaøo vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi ñaõ ñöôïc traû töï do. Trong khi cha Orantes vaø ngöôøi naáu beáp taïi giaùo xöù thì laïi bò tình nghi laø thuû phaïm chính. Cha Orantes hieän coøn ñang bò giam tuø vaø ngöôøi naáu beáp thì ñöôïc traû töï do taïm thôøi chôø ngaøy ra toøa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page