5 ñaûng Kitoâ Giaùo
taïi bang Tamil Nadu beân AÁn Ñoä
ñaõ quyeát ñònh taåy chay
caùc ñaûng quoác gia AÁn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

5 ñaûng Kitoâ Giaùo taïi bang Tamil Nadu beân AÁn Ñoä ñaõ quyeát ñònh taåy chay caùc ñaûng quoác gia AÁn Giaùo.

Ooty, AÁn Ñoä [Ucan 6/08/99] - Khoaûng 50 nhaø laõnh ñaïo chính trò thuoäc 5 ñaûng Kitoâ Giaùo taïi bang Tamil Nadu beân AÁn Ñoä ñaõ quyeát ñònh taåy chay caùc ñaûng quoác gia AÁn Giaùo vaø lieân keát laïi trong cuoäc baàu cöû vaøo thaùng 9/1999 tôùi ñaây.

Qui tuï trong moät cuoäc hoäi thaûo do uûy ban gíao daân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc mieàn ñöùng ra toå chöùc töø ngaøy 31/07/99 ñeán 1/08/99 vöøa qua, ñaïi dieän caùc ñaûng Kitoâ ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Kitoâ trong bang haõy thöïc thi quyeàn baàu cöû cuûa hoï.

Seõ coù khoaûng 42 trieäu cöû tri taïi Bang Tamil Nadu tham döï cuoäc baàu cöû trong hai ngaøy 9 vaø 11 thaùng 9/1999 tôùi ñaây ñeå baàu 39 thaønh vieân cuûa quoác hoäi bang. Caùc tín höõu Kitoâ trong bang chæ chieám 3,17 phaàn traêm trong toång soá 55 trieäu daân.

Cuoäc baàu cöû saép tôùi laø chuyeän sinh töû cho neàn daân chuû taïi AÁn Ñoä. Trong baøi dieãn vaên khai maïc cuoäc hoäi thaûo, Ñöùc Cha Peter Remigius, Giaùm Muïc giaùo phaän Kumbakonan, chuû tòch uûy ban giaùo daân mieàn, ñaõ noùi nhö sau: "Giaùo hoäi khoâng theå ñi vôùi nhöõng ngöôøi baùch haïi mình". Ñöùc Cha aùm chæ ñeán Ñaûng Bharatiya Janata cuûa AÁn Giaùo. Caùc tham döï vieân ñaõ quyeát ñònh khoâng tham gia hoaëc uûng hoä cho Ñaûng naøy.

Caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ toá giaùc caùc ñaûng quoác gia AÁn Giaùo gia taêng caùc cuoäc taán coâng nhaém vaøo caùc tín höõu Kitoâ keå töø thaùng 3 naêm 1998, khi ñaûng Bharatiya Janata leân caàm quyeàn. Döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa Ñaûng naøy, ñaõ coù treân 100 vuï taán coâng nhaém vaøo caùc tín höõu Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page