Leã taùi thaùnh hieán
Nhaø Thôø thaùnh Catherine taïi Bethlehem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Leã taùi thaùnh hieán Nhaø Thôø thaùnh Catherine taïi Bethlehem.

(Reuters 26/11/99) - Bethlehem - Toái hoâm thöù Saùu 26 thaùng 11/1999, Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabah, giaùo chuû Coâng Giaùo Jerusalem theo nghi leã La Tinh, cuøng vôùi Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ chuû söï thaùnh leã taùi thaùnh hieán Nhaø Thôø Thaùnh Catherine ôû Bethlehem, vöøa ñöôïc tu boå xong ñeå chuaån bò ñoùn tieáp caùc khaùch haønh höông trong dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Nhaø thôø thaùnh Catherine ñöôïc xaây vaøo naêm 1001 vaø naêm beân caïnh Nhaø Thôø Giaùng Sinh cuûa Chính Thoáng Giaùo ñöôïc xaây caát vaøo theá kyû thöù Tö. Bethlehem hieän ñang naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa chính quyeàn Palestine. Moät con soá kyû luïc khaùch haønh höông seõ ñeán Bethlehem trong dòp naêm Thaùnh 2000 vaø chính quyeàn Palestine ñaõ chi 200 trieäu Myõ Kim ñeå tu boå laïi thaønh phoá naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page