Coâng toá vieän Guatamala
trì hoaõn vieäc khai quaät moä
cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Coâng toá vieän Guatamala trì hoaõn vieäc khai quaät moä cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi.

(AFP 2/09/98) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala) - Coâng toá vieân cuûa chính phuû Guatemala ñaëc traùch cuoäc ñieàu tra veà vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ, ñang trì hoaõn vieäc khai quaät moä cuûa Ñöùc Cha, bôûi leõ ñieàu naøy khoâng thích hôïp vaø chöa ñeán luùc phaûi laøm nhö theá.

Tuaàn tröôùc, Vaên phoøng ñaëc traùch veà nhaân quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala ñaõ noäp ñôn yeâu caàu xaùc ñònh ngaøy cho quaät moä cuûa Ñöùc Cha Gerardi ñeå tìm hieåu xem thi theå cuûa Ñöùc Cha coù nhöõng daáu veát bò choù caén treân coå vaø tay hay khoâng. Linh Muïc Mario Orantes, laøm vieäc taïi toøa Giaùm Muïc Toång Giaùo Phaän ñang bò giam tuø. OÂng Otto Ardon, coâng toá vieân cuûa chính phuû caùo buoäc cha Orantes laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi vaø ñaõ duøng con choù do vò linh muïc naøy nuoâi ñeå taán coâng Ñöùc Cha Gerardi. Thöù Saùu vöøa qua 28/08/98, caûnh saùt Guatemala cho bieát hoï seõ cho quaät moä cuûa Ñöùc Cha Gerardi ñeå tìm ra chöùng côù veà nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa vaên phoøng coâng toá. Tuy nhieân oâng Ardon noùi ñieàu naøy khoâng caàn thieát vaø oâng saün saøng giaûi thích lyù do taïi sao tröôùc toøa aùn.

Vaên phoøng nhaân quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala cho raèng beân coâng toá muoán trì hoaõn vieäc khai quaät moä cuûa Ñöùc Cha Gerardi bôûi vì khi ñoù ngöôøi ta seõ chöùng minh ñöôïc laø thi theå cuûa Ñöùc Cha Gerardi khoâng coù daáu veát bò choù caén, vaø nhö vaäy seõ khoâng coù lyù do gì ñeå truy toá cha Mario Orantes. Thöù Ba vöøa qua 1/09/98, cha Orantes ñaõ cho coâng boá moät laù thö khaúng ñònh laø cha hoaøn toaøn voâ toäi trong vuï aùn naøy. Cha caàu nguyeän xin cho giôùi höõu traùch tìm ra ñöôïc thuû phaïm ñaõ thöïc söï ra tay saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page