Caùc tín ñoà AÁn Giaùo vaø Hoài Giaùo
tham gia vaøo chöông trình
möøng naêm thaùnh 2000
cuûa caùc tín höõu Kitoâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc tín ñoà AÁn Giaùo vaø Hoài Giaùo tham gia vaøo chöông trình möøng naêm thaùnh 2000 cuûa caùc tín höõu Kitoâ.

Barisal, Bangladesh [UCAN 6/08/99] - Moät cuoäc hoäi thaûo Lieân Toân qui tuï khoaûng 100 ngöôøi thuoäc caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, AÁn Giaùo vaø Hoài Giaùo ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi giaùo xöù Padrishibpur beân Bangladesh hoâm 16/07/99 vöøa qua.

Vôùi chuû ñeà "hieäp thoâng vaø huynh ñeä", cuoäc hoäi thaûo do moät cô quan khoâng chính phuû taïi ñòa phöông ñöùng ra toå chöùc nhaèm coå voõ söï thoâng caûm vaø hoøa giaûi giöõa caùc toân giaùo, ñoàng thôøi thaûo luaän veà chöông trình naêm thaùnh 2000.

Chöông trình goàm coù caùc baøi thuyeát trình, thaûo luaän, traû lôøi thaéc maéc, côm tröa coäng ñoàng vaø thaønh laäp moät uûy ban ñoái thoaïi Lieân Toân goàm coù Kitoâ Höõu, caùc tín ñoà AÁ Giaùo vaø Hoài Giaùo.

Tham döï cuoäc hoäi thaûo coù caùc Linh Muïc, Giaùo Vieân vaø caùc vieân chöùc trong laøng.

Padrishibpur laø moät giaùo xöù ñöôïc caùc nhaø truyeàn giaùo Boà Ñaøo Nha thaønh laäp naêm 1763, naèm trong thò traán Barisal, caùch thuû ñoâ Dhaka khoaûng 390 caây soá veà huôùng nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page