ÑTC seõ haønh höông Thaùnh Ñòa
vaøo Thaùng Ba naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC seõ haønh höông Thaùnh Ñòa vaøo Thaùng Ba naêm 2000.

Vatican - 18.11.99 - Trong cuoäc hoïp baùo saùng thöù Tö (17.11.99) , ñeå trình baøy Cuoán Lòch môùi veà Naêm Thaùnh 2000 (boå khuyeát cho Cuoán Lòch ñaõ in tröôùc ñaây) Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, loan baùo vôùi giôùi baùo chí raèng: ÑTC seõ haønh höông Thaùnh Ñòa vaøo thaùng Ba naêm 2000. Nhöng Ñöùc Toång Giaùm Muïc khoâng nhaéc ñeán caùc chaëng vaø chi tieát cuûa cuoäc haønh höông naøy, vì thöïc söï chöông trình chöa ñöôïc hoaøn taát. Ngaøi noùi theâm: Cuõng trong cuoäc haønh höông Thaùnh Ñòa, coù theå ÑTC seõ ñeán Nagiaret vaø cöû haønh thaùnh leã taïi ñaây vaøo ngaøy 25 thaùng Ba: Leã Truyeàn Tin.

Veà chuyeán vieáng thaêm Irak, thì coù theâm tin môùi. Taïi Bagdad, tin veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñöôïc coi laø chaéc chaén, nhöng veà ngaøy giôø chöa ñöôïc aán ñònh. Chính trong nhöõng ngaøy naøy, moät phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Bagdad ñeå chuaån bò chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Tin naøy, do chính Ñöùc Giaùo Chuû Babilonia cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo Caldei, Ñöùc Raphael Bidawid, noùi leân vôùi Haõng Thoâng Taán quoác teá Fides. Ngaøi tuyeân boá nhö sau: "Cuoái cuøng chuùng toâi ñaõ khôûi söï vieäc chuaån bò". Thöïc söï, chuyeán vieáng thaêm naøy ñaõ ñöôïc döï tính vaøo thaùng 12/1999 naêm nay, nhöng bò ñình laïi, vì khoâng coù ñuû thì giôø chuaån bò. Coù theå chuyeán vieáng thaêm seõ dieãn ra vaøo thaùng Gieâng naêm 2000.

Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Bagdad goàm coù caùc vò sau ñaây: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carlo Maria Viganoø, thuoäc Phuû Quoác Vuï Khanh, Cha Robert Tucci, Doøng Teân, phuï traùch vieäc toå chöùc caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá cuûa ÑTC vaø ba ngöôøi giaùo daân, trong soá naøy coù hai coâng chöùc cuûa Coâng Ty Haøng Khoâng Alitalia, phuï traùch veà phöông dieän kyõ thuaät, lieân heä ñeán caùc vuï di chuyeån cuûa ÑTC.

Taïi Amman (thuû ñoâ Jordanie), Phaùi ñoaøn Vatican seõ ñöôïc Vò Thö Kyù Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Bagdad ñoùn tieáp vaø töø ñaây phaùi ñoaøn duøng xe hôi ñi ñeán thuû ñoâ Irak. Taïi Bagdad, ngaøy Chuùa Nhaät, Phaùi ñoaøn seõ tieáp xuùc vôùi Boä Ngoaïi Giao Irak. Theo chöông trình, phaùi ñoaøn coù theå seõ vieáng thaêm Ur, Queâ Höông cuûa Toå Phuï Abraham; Chöông trình döï truø ÑTC seõ ñeán thaêm UR baèng tröïc thaêng, töø Thuû Ñoâ Bagdad.


Back to Radio Veritas Asia Home Page