Linh Muïc ngöôøi Guatemala
noùi mình voâ toäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Linh Muïc ngöôøi Guatemala noùi mình voâ toäi.

(AFP 1/09/98) - Guatamala (Thuû ñoâ Guatemala) - Trong moät laù thö ñaêng treân baùo soá ra hoâm thöù Ba 1/09/98, linh muïc Mario Orantes, ngöôøi ñang bò chính quyeàn baét giam veà toäi saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala, noùi raèng, cha voâ toäi.

Trong laù thö, cha Orantes noùi nhö sau: "Toâi muoán cho moïi ngöôøi bieát raèng toâi hoaøn toaøn khoâng coù dính líu tôùi nhöõng ñieàu maø nhaø chöùc traùch caùo buoäc toâi. Toäi duy nhöùt cuûa toâi laø toâi ñaõ phaùt hieän ra xaùc cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi. Toâi caàu xin Thieân Chuùa cho chính quyeàn tìm ra ñöôïc nhöõng ngöôøi thöïc söï nhuùng tay vaøo vuï saùt haïi ñaùng gheâ tôûm naøy."

Ñöùc Cha Juan Gerardi, 75 tuoåi, ñaõ bò ñaùnh cheát taïi nhaø ñeå xe cuûa ngaøi ngaøy 26/04/98 vöøa qua, hai ngaøy sau khi ngaøi cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong suoát 36 naêm noäi chieán taïi Guatemala. Cho ñeán nay, uûy ban ñieàu tra veà vuï aùn naøy vaãn chöa tìm ra ñöôïc manh moái ai laø thuû phaïm ñaõ gieát cheát Ñöùc Cha. Trong khi ñoù, cha Mario Orantes ñaõ bò caûnh saùt caâu löu ngaøy 22/07/98 vôùi lôøi caùo buoäc, cha laø ngöôøi ñaõ gieát Ñöùc Cha Gerardi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page