Caùc kyù giaû Kitoâ
choáng laïi chieán dòch baøi Kitoâ Giaùo
taïi AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc kyù giaû Kitoâ choáng laïi chieán dòch baøi Kitoâ Giaùo taïi AÁn Ñoä.

Varanasi, AÁn Ñoä [Zenit 8/08/99] - Caùc kyù giaû Kitoâ taïi AÁn Ñoä ñaõ quyeát ñònh coù haønh ñoäng choáng laïi chieán dòch baøi Kitoâ Giaùo do nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan tung ra. Trong moät cuoäc gaëp gôõ môùi ñaây do Ñöùc Cha Patrick D'Souza, Giaùm Muïc Varanasi, qui tuï, caùc kyù giaû Kitoâ töø nhieàu giaùo phaän thuoäc phía Baéc AÁn Ñoä ñaõ thaûo luaän veà nhöõng phöông theá giuùp cho daân thöôøng bieát veà Giaùo Hoäi vaø nieàm tin Kitoâ. Trong thôøi gian gaàn ñaây, nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan ñaõ cho raûi truyeàn ñôn toá caùo Giaùo Hoäi vaø ngöôøi cuûa Giaùo Hoäi coù tinh thaàn baøi AÁn.

Ñöùc Cha D' Souza noùi vôùi haõng thoâng taán Coâng Giaùo Fides nhö sau: "Thaùi ñoä cuûa nhöõng nhoùm cöïc ñoan naøy ñaùng lo ngaïi, bôûi vì noù laøm nhieãm ñoäc taâm trí cuûa daân chuùng". Ngaøi nhaán maïnh raèng caùc kyù giaû coù traùch nhieäm phaûi phaûn baùc moät chieán dòch nhö theá. Keát thuùc cuoäc gaëp gôõ, caùc kyù giaû Kitoâ AÁn Ñoä ñaõ ñoàng yù veà ba muïc tieâu chính: vieát ñeàu ñaën vaø neáu caàn, phaûn baùc treân caùc nhöït baùo baèng caùc baøi vieát trong laõnh vöïc chuyeân moân cuûa mình cuõng nhö chuyeån cho nhau caùc baøi vieát cuûa mình. Thöù ñeán, gôûi ñeán caùc tröôøng hoïc moät taäp san baèng tieáng Hindi trong ñoù thöôøng xuyeân coù moät baøi vieát veà thöïc taïi Kitoâ taïi AÁn Ñoä. Cuoái cuøng, moãi thaùng aán haønh moät cuoán saùch hay moät taäp saùch baèng tieáng Hindi vaø baèng Anh ngöõ coù noäi dung Kitoâ, nhöng khoâng coù gioïng ñieäu buùt chieán.

Moät ban bieân taäp töï nguyeän ñaõ ñöôïc thaønh laäp ñeå laøm coâng taùc noùi treân. Nhöõng chuû ñeà ñöôïc ñeà nghò cho soá baùo ñaàu tieân laø: Chuùa Gieâsu laø ai? Caùc tín höõu Kitoâ vaø cuoäc tranh ñaáu cho töï do. Caùc tín höõu Kitoâ vaø ñôøi soáng coâng coäng. Kinh Thaùnh Kitoâ Giaùo. Saùch kinh nguyeän cuûa Kitoâ Giaùo. Hoân nhaân Kitoâ Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page