Israel hoan ngheânh
chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Israel hoan ngheânh chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa.

(AFP 17/11/99) - Jerusalem - Israel hoan ngheânh thoâng baùo cuûa Toøa Thaùnh raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo cuoái thaùng 3 naêm 2000, sau khi coù lo ngaïi laø chuyeán vieáng thaêm naøy coù nguy cô bò ñình laïi vì cuoäc tranh chaáp giöõa hai coäng ñoaøn Kitoâ vaø Hoài Giaùo lieân quan tôùi vieäc xaây ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi Nazareth.

Moät phaùt ngoân vieân boä ngoaïi giao Israel cho bieát vaøo hoâm thöù Tö 17/11/99 nhö sau: "Israel hoan ngheânh chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, moät trong nhöõng nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn quan troïng nhaát treân theá giôùi. Chuùng toâi xaùc ñònh laø chuyeán vieáng thaêm naøy cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ giuùp ñaåy maïnh coâng cuoäc xaây döïng hoøa bình vaø hoøa giaûi giöõa caùc daân toäc vaø toân giaùo khaùc nhau taïi Trung Ñoâng". Caùc laõnh tuï Kitoâ Giaùo taïi Thaùnh Ñòa ñaõ caûnh caùo raèng vieäc Israel cho pheùp xaây ñeàn thôø Hoài Giaùo gaàn ñeàn thôø Ñöùc Meï Truyeàn Tin taïi Nazareth coù nguy cô aûnh höôûng tôùi chuyeán vieáng thaêm döï truø cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa. Thaùng tröôùc, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls cuõng ngoû yù raèng quyeát ñònh naøy cuûa Israel khoâng giuùp theâm gì cho vieäc saép ñaët chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

OÂng Shlomo Ben Ami, boä tröôûng an ninh cuûa Israel vaø laø ngöôøi ñoàng yù cho xaây ñeàn thôø Hoài Giaùo maëc duø coù söï phaûn ñoái töø phía ngöôøi Kitoâ, cho raèng, chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa ñaùnh daáu moät böôùc tieán quan troïng trong quan heä giöõa Israel, caùc tín höõu Do Thaùi Giaùo vaø ngöôøi Kitoâ. OÂng Ben Ami tuyeân boá nhö sau: "Chính phuû Israel seõ taän duïng heát söùc mình ñeå ñaûm baûo söï an toaøn vaø di chuyeån töï do cuûa khaùch haønh höông taïi Thaùnh Ñòa". Israel vaø Toøa Thaùnh thieát laäp quan heä ngoaïi giao vaøo naêm 1994. Naêm 1997, hai beân ñaõ kyù moät thoûa öôùc trong ñoù Israel nhìn nhaän treân caên baûn phaùp lyù caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page