Vuï baét giöõ Linh Muïc
cuûa toøa TGP Guatemala
laø do chính phuû chuû möu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vuï baét giöõ Linh Muïc cuûa toøa Toång Giaùo Phaän Guatemala laø do chính phuû chuû möu.

(AFP, CWN 27/07/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Trong moät cuoäc phoûng vaán vaøo hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (26/07/98), Ñöùc Cha Prospero Prenados del Barrio, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala, ñaõ ngoû yù hoaøi nghi veà vuï baét giöõ Linh Muïc Mario Orantes Najera vaø ngöôøi naáu beáp taïi toøa Giaùm Muïc, vaø ngaøi cho ñaây laø coù söï chuû möu cuûa chính quyeàn Guatemala nhaém boâi nhoï giaùo hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy, tuy nhieân ngaøi khoâng coù ñuû trong tay baèng côù ñeå chöùng minh söï hoaøi nghi naøy.

Thöù Tö tuaàn tröôùc (22/07/98), caûnh saùt Guatemala ñaõ baét giöõ cha Mario Orantes Najera vaø ngöôøi naáu beáp laø baø Margarita Lopez vaø caùo buoäc cha Najera laø keû saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala, vaø baø Lopez laø ñoàng loõa trong vuï aùn naøy. Cha Mario Najera laø ngöôøi coäng taùc vôùi Ñöùc Cha Gerardi taïi toøa Giaùm Muïc. Cha Najera ñaõ ñöôïc ñöa ra trình dieän tröôùc thaåm phaùn Isaias Figueroa, nhöng laïi khoâng coù chöùng côù naøo ñeå buoäc toäi cha. Thöù Hai vöøa qua (27/07/98) thaåm phaùn Figueroa ñaõ ra leänh giam cha Najera vaø ra haïn cho vaên phoøng coâng toá vieân cuûa chính phuû thôøi haïn ba thaùng ñeå hoaøn taát cuoäc ñieàu tra vaø sau ñoù quyeát ñònh coù neân khôûi toá cha Najera laø ngöôøi saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi hay khoâng. Trong khi ñoù, oâng Julio Arango, ñieàu tra vieân cuûa chính phuû taïi UÛy Ban Nhaân Quyeàn, laïi khaúng ñònh raèng cha Mario Najero voâ toäi.

Ñöùc Cha Juan Gerardi bò saùt haïi ngaøy 26/04/98 vöøa qua vaø linh muïc Mario Najero laø ngöôøi ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa Ñöùc Cha taïi nhaø ñaäu xe cuûa toøa Giaùm Muïc. Tröôùc ñoù hai ngaøy, Ñöùc Cha Gerardi ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi gian coù cuoäc noäi chieán taïi Guatemala. Ngöôøi ra cho raèng ñaây laø nguyeân nhaân daãn tôùi caùi cheát cuûa ngaøi vì trong ñoù Ñöùc Cha Gerardi ñaõ trình baøy raát nhieàu tin töùc veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong thôøi noäi chieán. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala tình nghi laø hai vò só quan thuoäc quaân ñoäi Guatemala, moät ñaõ veà höu vaø moät hieän ñang phuïc vuï trong ñoäi quaân caän veä taïi phuû toång thoáng, coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Danh taùnh cuûa hai vò só quan naøy ñaõ ñöôïc giaùo hoäi Coâng Giaùo trao cho uûy ban ñieàu tra ngay sau khi Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi, tuy nhieân uûy ban ñieàu tra cuûa chính phuû chöa heà ñeà caäp tôùi chuyeän naøy hay môû cuoäc thaåm vaán hai só quan vöøa noùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page