Chính phuû AÁn Ñoä
ñoàng yù vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC
phe AÁn Giaùo muoán ñaët ñieàu kieän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû AÁn Ñoä ñoàng yù vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, phe AÁn Giaùo muoán ñaët ñieàu kieän.

(UCAN IA3268.1037 23/07/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Phuû thuû töôùng AÁn Ñoä ñaõ ñoàng yù vôùi ñeà nghò veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi AÁn Ñoä, nhöng moät vaøi nhoùm AÁn Giaùo chuû tröông daân toäc thì muoán ñaët ñieàu kieän tröôùc khi ÑTC thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm ôû AÁn Ñoä.

Hoâm thöù Naêm (22/07/99), moät vieân chöùc phuû thuû töôùng AÁn Ñoä ñaõ noùi vôùi haõng thoâng taán UCAN nhö sau: "Chuùng toâi khoâng coù choáng ñoái naøo veà ñeà nghò chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi AÁn Ñoä". Trong khi oâng Hari Dalmia, moät laõnh tuï cuûa AÁn Giaùo thì cho raèng, ÑTC Gioan Phaoloâ II coù theå vieáng thaêm AÁn Ñoä vôùi ñieàu kieän laø ngaøi phaûi leân aùn vieäc theo ñaïo cuûa ngöôøi AÁn, moät ñieàu maø oâng naøy cho laø nguyeân nhaân chính trong vieäc duy trì quan heä giöõa vò giaùo hoaøng vôùi AÁn Ñoä. AÁn Ñoä laø moät trong soá ít ñòa ñieåm ñöôïc ñeà nghò laøm nôi ÑTC ñeán ñeå coâng boá toâng huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. OÂng Hari Dalmia laø chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi. OÂng noùi laø oâng hoaøi nghi veà muïc ñích cuûa chuyeán vieáng thaêm, ñoàng thôøi caûnh caùo raèng, Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi seõ choáng ñoái chuyeán vieáng thaêm naøy, neáu ÑTC ñeán AÁn Ñoä vaø leân tieáng baøy toû söï uûng hoä cuûa ngaøi ñoái vôùi vieäc theo ñaïo cuûa caùc tín höõu taïi ñaây. OÂng Dalmia nhaán maïnh laø haõy ñeå cho moãi ngöôøi ñöôïc quyeàn töï do thöïc haønh toân giaùo cuûa rieâng hoï. Cuõng theo oâng Dalmia, neáu ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm AÁn Ñoä trong tö caùch laø nhaø laõnh ñaïo cuûa moät nöôùc, thì ñaây laø chuyeän cuûa chính phuû vaø toå chöùc AÁn Giaùo cuûa oâng khoâng dính líu gì ñeán chuyeán vieáng thaêm naøy.

Trong khi ñoù, Toøa Söù Thaàn taïi New Delhi moâ taû tin veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi AÁn Ñoä chæ laø lôøi ñoàn ñoaùn, vaø töø choái tieát loä theâm chi tieát. Moät giôùi chöùc taïi Toøa Söù Thaàn cho haõng thoâng taán UCAN bieát hoâm thöù saùu raèng: "Ñaây chæ laø moät ñeà nghò, vaø chuùng toâi khoâng muoán baøn chi tieát veà ñeà nghò naøy". Tuy nhieân moät nguoàn tin cuûa haõng tin UCAN taïi Toøa Thaùnh thöøa nhaän raèng, Toøa Thaùnh ñang cöùu xeùt veà vieäc ÑTC coù theå ñeán thuû ñoâ New Delhi, nôi ngaøi seõ cöû haønh thaùnh leã coâng coäng vaø tieáp kieán. Nguoàn tin cuõng noùi theâm raèng ÑTC coù theå vieáng thaêm ít nhaát laø moät quoác gia khaùc ôû AÙ Chaâu trong chuyeán ñi naøy. Vieäc ÑTC vieáng thaêm AÁn Ñoä xem ra chaén chaén roài, nhöng Toøa Thaùnh chöa chính thöùc xaùc nhaän tin naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page