ÑTC tieáp kieán Vua nöôùc Jordanie

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp kieán Vua nöôùc Jordanie.

Castelgandolfo. 18.09.99 - Saùng thöù Baåy, 18.09.99, taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp kieán Vua Abdullad nöôùc Jordanie, Hoaøng Haäu vaø ñoaøn tuøy tuøng. Sau cuoäc tieáp kieán, tieán só Navarro Valls phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, cho phoå bieán thoâng caùo vaên taét sau ñaây: Trong cuoâc gaëp gôõ "thaân maät", Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi nhieàu cuoäc gaëp gôõ vôùi Vua Hussein, thaân phuï cuûa Vua Abdullah. Trong cuoäc trao ñoåi quan ñieåm, ÑTC vaø Vua Abdullah ñaõ duyeät laïi tình hình trong baàu khí môùi vaø tích cöïc hieän nay ñoái vôùi tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng, sau thoûa öôùc ñöôïc kyù keát môùi ñaây taïi Sharm-El-Sheikh (Ai Caäp) giöõa Do Thaùi vaø Palestine. Sau ñoù, ÑTC ñaõ muoán giaûi thích vôùi Vua Abdullah yù muoán cuûa ngaøi ñöôïc vieáng thaêm moät soá nôi noùi ñeán trong Thaùnh Kinh taïi mieàn Trung Ñoâng. Vaøo cuoái buoåi tieáp kieán rieâng, ÑTC tieáp Hoaøng Haäu Raina vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Cuõng saùng thöù Baåy 18/09/99 taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Laurent Monsengwo Pasynia, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Kisangani, beân Coäng Hoøa Daân Chuû Congo (cöïu Zaire).


Back to Radio Veritas Asia Home Page