Quaân ñoäi Guatemala
dính líu tôùi vuï saùt haïi
Ñöùc Cha Juan Gerardi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quaân ñoäi Guatemala dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi.

(AFP 18/07/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Vaên phoøng UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala vöøa loan baùo, hai só quan, moät ngöôøi ñaõ veà höu vaø ngöôøi thöù hai ñang phuïc vuï trong ñoäi quaân caän veä toång thoáng Guatemala, coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala daïo thaùng Tö 1998 vöøa qua.

Tin töùc töø vaên phoøng naøy noùi raèng, moät tuaàn sau vuï aùm saùt Ñöùc Cha Gerardi ngaøy 26/04/98, giaùo hoäi Coâng Giaùo ñaõ cung caáp teân tuoåi cuûa hai só quan naøy cho uûy ban chính phuû ñaëc traùch ñieàu tra vuï aùn, tuy nhieân cho ñeán nay chính phuû cuûa toång thoáng Arzu khoâng heà coù phaûn öùng naøo veà tieát loä naøy. OÂng Edgar Gutierrez, ngöôøi thay theá Ñöùc Cha Gerardi, thu thaäp tin töùc veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn taïi Guatemala cho bieát, vaên phoøng Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala, seõ chính thöùc noäp ñôn kieän hai ngöôøi naøy bôûi vì chính phuû ñaõ töø choái khoâng ñöa hai ngöôøi naøy ra ñieàu tra. Teân tuoåi hai só quan naøy theo döï truø seõ ñöôïc coâng boá sau khi oâng Ronald Ochaeta, giaùm ñoác Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ, töø Taây Ban Nha trôû veà noäi trong ngaøy thöù Hai 20/07/98. OÂng Ochaeta ñeán AÂu Chaâu ñeå trình baøy baûn baùo caùo cuûa Ñöùc Cha Gerardi lieân quan tôùi nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong cuoäc noäi chieán keùo daøi töø naêm 1960 ñeán naêm 1996. Ñaây laø moät trong nhöõng cuoäc noäi chieán ñaãm maùu nhaát taïi Chaâu Myõ La Tinh, ñaõ khieán cho khoaûng 150 ngaøn ngöôøi bò thieät maïng vaø 50 ngaøn ngöôøi khaùc bò maát tích.

Tieát loä môùi naøy cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Guatemala ñöôïc ñöa ra vaøo hoâm thöù Saùu 17/07/98, töùc laø chæ vaøi ngaøy tröôùc khi oâng toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, Kofi Anan ñeán vieáng thaêm Guatemala, baét ñaàu vaøo hoâm Chuùa Nhaät 19/07/98. Trong thôøi gian löu laïi Guatemala, oâng Kofi Anan seõ tìm hieåu vaø quan saùt moät caùch töôøng taän vieäc thöïc thi thoûa öôùc hoøa bình ñöôïc chính phuû Guatemala vaø caùc phieán quaân caùnh taû kyù keát daïo thaùng 12 naêm 1996. Thoûa naøy ñöôïc kyù keát qua trung gian cuûa Lieân Hieäp Quoác. Cuõng theo chöông trình, oâng Kofi Anan coù cuoäc hoäi kieán vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Prospero Penados del Barrio, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala, vaøo thöù Hai 20/07/98, vaø vuï aùn chöa giaûi quyeát xong veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi, laø ñeà taøi chính ñöôïc mang ra thaûo luaän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page