Truyeàn ñôn choáng Kitoâ höõu
khieán Kitoâ höõu ôû Bang Gujarat
phaûi lo laéng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Truyeàn ñôn choáng Kitoâ höõu khieán Kitoâ höõu ôû Bang Gujarat phaûi lo laéng.

Tin AHMEDABAD, AÁn Ñoä (UCAN 15-07-99) -- Trong khi AÁn Ñoä ñang chuaån bò toå chöùc toång tuyeån cöû, moät soá nhoùm AÁn Giaùo taïi Gujarat ñaõ chuû tröông raûi truyeàn ñôn maø caùc laõnh ñaïo Giaùo Hoäi e ngaïi seõ laøm soáng laïi tình traïng baïo ñoäng choáng laïi Kitoâ höõu taïi bang mieàn taây naøy cuûa AÁn Ñoä. Linh Muïc doøng Teân Robert Parmar, ngöôøi phuï traùch moät kyù tuùc xaù taïi Unai gaàn quaän Dangs noùi: "Caøng gaàn ñeán ngaøy toång tuyeån cöû, ngöôøi ta caøng sôï caùc cuoäc taán coâng hôn." Quaän Dangs ñaõ chöùng kieán tình traïng baïo ñoäng nghieâm troïng choáng laïi Kitoâ höõu trong naêm vöøa qua. Ngaøi noùi vôùi UCA News raèng caùc tôø böôùm do toå chöùc "Dieãn ñaøn Nhaän thöùc AÁn Giaùo" (Hindu Jagran Manch) phaân phaùt toá caùo caùc thöøa sai Kitoâ Giaùo vaø caùc Kitoâ Höõu ngöôøi saéc toäc laø chieám ñoaït caùc quyeàn cuûa nhöõng ngöôøi saéc toäc khaùc. Cha Parmar cho bieát ngöôøi ta sôï raèng "caùc tôø böôùm coù tính chaát kích ñoäng" coù theå bieán moät vaán ñeà nhoû thaønh baïo ñoäng lôùn. Caùc tôø böôùm do chuû tòch "Dieãn ñaøn Nhaän thöùc AÁn Giaùo" Janubhai Pawar phaùt haønh keâu goïi chính phuû ngöng cung caáp caùc phuùc lôïi cho nhöõng Kitoâ höõu saéc toäc, bôûi vì "hoï khoâng coøn laø ngöôøi saéc toäc nöõa." Hieán phaùp AÁn Ñoä quy ñònh ngöôøi saéc toäc vaø ngöôøi thuoäc giai caáp cuøng ñinh (dalit) ñöôïc höôûng giaùo duïc mieãn phí, coù vieäc laøm vaø caùc phuùc lôïi khaùc. Trong khi taát caû caùc nhoùm saéc toäc, baát phaân toân giaùo, ñeàu ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi naøy, thì trong soá ngöôøi cuøng ñinh chæ coù nhöõng ai laø Phaät Giaùo, AÁn Giaùo vaø ñaïo Sikh môùi ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi naøy. Tôø böôùm cuûa "Dieãn Ñaøn Nhaän Thöùc AÁn Giaùo" tuyeân boá raèng ngöôøi saéc toäc AÁn Giaùo khoâng theå laøm thinh ñeå cho nhöõng Kitoâ höõu saéc toäc "chieám maát" caùc phuùc lôïi cuûa hoï. Hoï caûnh caùo raèng tín ñoà AÁn Giaùo seõ gaây xaùo troän hay thaäm chí baïo ñoäng, neáu caùc Kitoâ Höõu saéc toäc tieáp tuïc ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi. Maëc duø trong quaù khöù vaãn thöôøng xuyeân coù nhöõng lôøi ñe doïa nhö vaäy, caùc laõnh ñaïo Kitoâ Giaùo ñaõ toû ra ngaïc nhieân tröôùc vieäc caùc nhoùm AÁn Giaùo phaân phaùt caùc truyeàn ñôn roäng raõi ñeán nhö vaäy. Laõnh ñaïo cuûa Giaùo Hoäi Mieàn Baéc AÁn Ñoä T.V. Gaikwad noùi: "Chieán dòch nay ñaõ trôû thaønh moät haønh ñoäng maïnh meõ nhaèm lan truyeàn tin ñoàn raèng caùc Kitoâ Höõu saéc toäc chieám ñoaït caùc quyeàn cuûa nhöõng ngöôøi saéc toäc khaùc." Ngaøi cho bieát theâm ngaøi e raèng nhöõng tin ñoàn coù theå chia reõ nôi caùc nhoùm saéc toäc. Moät muïc töû khaùc laø Muïc Sö A.J. Rajwadi cuõng nghó nhö vaäy. Theo ngaøi, caùc nhoùm uûng hoä AÁn Giaùo "nghó raèng neáu Kitoâ Höõu bò töôùc ñi nhöõng phuùc lôïi daønh cho ngöôøi saéc toäc, thì tín ñoà AÁn Giaùo seõ ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi ñoù." Tuy nhieân, ngaøi noùi theâm raèng "ngöôøi saéc toäc vaãn laø ngöôøi saéc toäc, duø laø tín ñoà AÁn Giaùo hay Kitoâ Höõu." Muïc Sö Rajwadi cho bieát boä phuùc lôïi xaõ hoäi cuûa bang ñaõ töø choái cung caáp caùc phuùc lôïi cho caùc Kitoâ Höõu saéc toäc, vieän lyù do raèng vì hoï ñaõ caûi ñaïo, hoï khoâng coøn ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi cuûa chính phuû nöõa. Tuy nhieân, ngaøi noùi raèng caùc Kitoâ Höõu seõ ñaáu tranh baûo veä quyeàn lôïi cuûa hoï baèng caùc phöông tieän hôïp phaùp. Prasanna Kulkarni, laõnh ñaïo caáp vuøng cuûa "Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo theá giôùi" (Vishiwa Hindu Parishad), noùi raèng "moät khi moät tín ñoà AÁn Giaùo caûi ñaïo, ngöôøi aáy phaûi boû ñi nhöõng phuùc lôïi maø hoï ñaõ höôûng vôùi tö caùch laø tín ñoà AÁn Giaùo." Tuy nhieân, oâng phuû nhaän vieäc caùc nhoùm AÁn Giaùo ñang môû chieán dòch raûi truyeàn ñôn. Kulkarni noùi: "Chuùng toâi khoâng caàn duøng truyeàn ñôn ñeå caûnh baùo daân chuùng veà vieäc naøy. Hoï ñaõ bieát caû roài." OÂng noùi theâm raèng "Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo theá giôùi" ñaõ yeâu caàu chính phuû coù luaät môùi veà vaán ñeà naøy. Thuû hieán quaän Dangs laø J.P. Gupta phuû nhaän vieäc coù tình traïng caêng thaúng trong vuøng vaø noùi raèng tình hình vaãn "tuyeät ñoái bình thöôøng." Caùc cuoäc taán coâng ôû quaän Dangs vaø hôn 100 haønh ñoäng baïo löïc choáng laïi Kitoâ Höõu, keå töø khi chính phuû lieân bang thaân AÁn Giaùo caàm quyeàn töø thaùng 3-1998, maø phaàn vuï vieäc xaûy ra taïi Gujarat, seõ laø moät chuû ñeà trong cuoäc toång tuyeån cöû laàn thöù 13 saép tôùi. Moät soá laõnh ñaïo Giaùo Hoäi vaø phaân tích gia chính trò ñaõ cho raèng nhöõng cuoäc taán coâng trong naêm vöøa qua laø do khaùt voïng chính trò cuûa caùc ñaûng thaân AÁn Giaùo laø nhöõng ñaûng noùi raèng hoï muoán coi Kitoâ Höõu laø nhöõng ngöôøi ngoaïi lai nhaèm ñaáu tranh choáng ñaûng Quoác Ñaïi ñoái laäp vaø chuû tòch ñaûng naøy laø baø Sonia Gandhi, laø ngöôøi ñaõ sinh ra vaø Röûa Toäi theo Coâng Giaùo taïi YÙ. Hoï cho bieát "moät laøn soùng yeâu nöôùc AÁn Giaùo" nhìn chung seõ coù lôïi cho caùc ñaûng thaân AÁn Giaùo. Ngaøy 11-07-99, chuû tòch UÛy Ban Baàu Cöû cuûa AÁn Ñoä M.S. Gill ñaõ thoâng baùo cuoäc baàu cöû goàm naêm giai ñoaïn baét ñaàu töø ngaøy 4-09-99 vaø keát thuùc ngaøy 1-10-99. Cuoäc toång tuyeån cöû laàn thöù ba trong voøng boán naêm dieãn ra sau khi lieân minh do Ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä (BJP) caàm ñaàu thaát baïi trong cuoäc boû phieáu tín nhieäm hoài thaùng 4/1999 vaø quoác hoäi ñaõ bò giaûi taùn chæ 13 thaùng sau khi ñöôïc thaønh laäp. Keå töø naêm 1989, khoâng coù ñaûng naøo chieám ña soá taïi Quoác Hoäi. Caùc cuoäc toång tuyeån cöû naêm 1996 vaø 1998 ñaõ ñöa ra nhöõng phaùn quyeát phaân taùn daãn tôùi vieäc hình thaønh caùc chính phuû lieân minh khoâng hoaøn taát ñöôïc nhieäm kyø naêm naêm cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page