Chuyeán haønh höông
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa
chöa ñöôïc xaùc ñònh ngaøy giôø

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyeán haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa chöa ñöôïc xaùc ñònh ngaøy giôø.

Tin Roma: (Apic 16/09/99): Hoâm thöù Tö vöøa qua, ngaøy 15 thaùng 9/1999, OÂng Ñaïi Söù cuûa Israel caïnh Toøa Thaùnh ñaõ xaùc nhaän raèng ngaøy giôø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa vaøo Naêm 2000, chöa ñöôïc quyeát ñònh. Tuy nhieân, theo lôøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro SAMBI, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel, treân ñaøi phaùt thanh Israel, thì ÑTC Gioan Phaoloâ II coù leõ seõ thöïc hieän chuyeán ñi haønh höông vaøo thaùng 3 naêm 2000. Caùc quan saùt vieân hy voïng laø ngöôøi ta seõ bieát roõ hôn ngaøy giôø cuûa chuyeán vieáng thaêm naày, sau khi vò taân quoác vöông Jordani, VUA ABDALLAH, ñeán gaëp ÑTC taïi Castelgandolfo, vaøo ngaøy thöù Baûy 18/09/99.

Vöông Quoác Jordani laø moät trong nhöõng quoác gia ñöôïc ÑTC mong öôùc ñeán thaêm, trong chuyeán haønh höông cuûa Ngaøi taïi Vuøng Trung Ñoâng. ÑTC ñaõ noùi leân öôùc muoán naày trong böùc thô, kyù ngaøy 29 thaùng 6/1999 vöøa qua, noùi veà cuoäc haønh höông cuûa Ngaøi taïi nhöõng ñòa ñieåm coù lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi.

Chính trong laõnh thoå cuûa Vöông Quoác Jordani ngaøy nay, coù nuùi NEBO, nôi maø OÂng Moâi Sen ñöôïc Chuùa cho leân ñöùng nhìn Ñaát Höùa, maø chính OÂng khoâng ñöôïc böôùc vaøo. Toøa Thaùnh Vatican vaø Vöông Quoác Jordani ñaõ thieát laäp ngoaïi giao töø naêm 1994. Vaø cuøng naêm 1994 naày, Israel vaø Vöông Quoác Jordani ñaõ kyù hoøa öôùc vôùi nhau. Trong Hoøa Öôùc naèy, coù ñieàu khoaûn roõ raøng nhaéc ñeán quyeàn cuûa Jordani baûo veä nhöõng nôi Thaùnh cuûa ngöôøi Hoài Giaùo taïi Gieârusalem.


Back to Radio Veritas Asia Home Page